jahzielv (Jahziel Villasana-Espinoza)

Interesa

Anëtar që prej
jahzielv

Veprimtari Së fundi Te Dokumentet

Shihni krejt veprimtarinë
Faqe Datë Koment

Intl.Locale


added interactive example

Intl.Locale.prototype.toString()


added interactive example

Intl.Locale.prototype.maximize()


added interactive example

Intl.Locale.prototype.minimize()


added interactive example

Intl.Locale


updated description, syntax