inimino

Anëtar që prej
inimino

Veprimtari Së fundi Te Dokumentet

Shihni krejt veprimtarinë
Faqe Datë Koment

Template literals (Template strings)


clarity

Autocomplete


Objects and Properties


no wording changes

Objects and Properties


98 words added, 55 words removed

String.prototype.charCodeAt()


2 words added, 4 words removed