icarot (Daemon)

Anëtar që prej
icarot

Veprimtari Së fundi Te Dokumentet

Shihni krejt veprimtarinë
Faqe Datë Koment

Array.prototype.sort()


Minor English grammar fix.

B2G OS build prerequisites


Closures


Closures


this