MDN will be in maintenance mode on Wednesday September 20th, starting at 10 AM Pacific / 5 PM UTC, for about 1 hour.

depy (Deepak Kamat)

Anëtar që prej
depy

Veprimtari Së fundi Te Dokumentet

Shihni krejt veprimtarinë
Faqe Datë Koment

Navigator.onLine


It wasn't a major edit, just corrected a small typo.