___

Anëtar që prej
___

Veprimtari Së fundi Te Dokumentet

Shihni krejt veprimtarinë
Faqe Datë Koment

Object.prototype.hasOwnProperty()


Small grammatical change

<audio>: The Embed Audio element


Small grammar fixes

dur


Grammar fix

Expressions and operators


Minor grammar edits

Expressions and operators


Minor grammar edit