Sheppy (Eric Shepherd)

Interesa

Fushë Ekspertize

Anëtar që prej
Sheppy

Veprimtari Së fundi Te Dokumentet

Shihni krejt veprimtarinë
Faqe Datë Koment

RTCRtpTransceiver.stop()


RTCRtpTransceiver.stop()


Fix caps on a link, adjust a couple other little things. Clarify intro.

RTCRtpReceiver.getStats()


Caps fix

RTCPeerConnection.setRemoteDescription()


RTCPeerConnection.setRemoteDescription()