Sheppy (Eric Shepherd)

Interesa

Fushë Ekspertize

Anëtar që prej
Sheppy

Veprimtari Së fundi Te Dokumentet

Shihni krejt veprimtarinë
Faqe Datë Koment

MediaDevices


Add compat info for generateSupportedConstraints() for Firefox 50

MediaDevices.getSupportedConstraints()


MediaDevices.getSupportedConstraints()


MediaDevices.getSupportedConstraints()


MediaDevices.getSupportedConstraints()


New page for bug 1213517