Sheppy (Eric Shepherd)

Interesa

Anëtar që prej
Sheppy

Veprimtari Së fundi Te Dokumentet

Shihni krejt veprimtarinë
Faqe Datë Koment

MediaTrackConstraints.cursor


MediaTrackConstraints.cursor


MediaTrackConstraints.cursor


MediaTrackSupportedConstraints.logicalSurface


New page

MediaTrackSupportedConstraints.displaySurface