Sheppy (Eric Shepherd)

Interesa

Anëtar që prej
Sheppy

Veprimtari Së fundi Te Dokumentet

Shihni krejt veprimtarinë
Faqe Datë Koment

Guide to codecs for audio on the web


WIP; checkpoint save

Guide to codecs for audio on the web


Choosing the right approach


Finish copy edit pass

Choosing the right approach


Choosing the right approach