Sheppy (Eric Shepherd)

Interesa

Fushë Ekspertize

Anëtar që prej
Sheppy

Veprimtari Së fundi Te Dokumentet

Shihni krejt veprimtarinë
Faqe Datë Koment

HTMLMediaElement.captureStream()


HTMLMediaElement.captureStream()


HTMLMediaElement.captureStream()


Fix spec table to refer to the correct spec

HTMLMediaElement.captureStream()


For bug 1259788, add note that capture from a MediaStream source works now

MediaDevices.ondevicechange