Sevenspade

Anëtar që prej
Sevenspade

Veprimtari Së fundi Te Dokumentet

Shihni krejt veprimtarinë
Faqe Datë Koment

RegExp.prototype


add RegExp.prototype.lastIndex

RegExp


There's no such thing as RegExp.lastIndex

regexp.lastIndex


There's no such thing as RegExp.lastIndex

Equality comparisons and sameness


Article text incorporates content Copyright 2013 Colby Russell. See bug 1187761.

Sameness in JavaScript