Moniarchy

Anëtar që prej
Moniarchy

Veprimtari Së fundi Te Dokumentet

Shihni krejt veprimtarinë
Faqe Datë Koment

Array.prototype.splice()


this


I only changed ES2015 to ES6 for continuity and ease of understanding.