Delapouite (Bruno Heridet)

Anëtar që prej
Delapouite

Veprimtari Së fundi Te Dokumentet

Shihni krejt veprimtarinë
Faqe Datë Koment

Map


add link to iterable

Date.prototype[@@toPrimitive]


add jsxref to toString() and valueOf()

Object.prototype.valueOf()


add jsxref to Symbol.toPrimitive

Object.prototype.toString()


add jsxref to Symbol.toPrimitive

Symbol.toPrimitive


add jsxref to toString() and valueOf()