Colin

Anëtar që prej
Colin

Veprimtari Së fundi Te Dokumentet

Shihni krejt veprimtarinë
Faqe Datë Koment

<fieldset>: The Field Set element


<fieldset>: The Field Set element


App permissions


Add phonenumberservice permission, though I'm not sure what it does...

MozMobileMessageManager


Added docs for getSmscAddress