Colin

Anëtar që prej
Colin

Veprimtari Së fundi Te Dokumentet

Shihni krejt veprimtarinë
Faqe Datë Koment

<fieldset>


<fieldset>


App permissions


Add phonenumberservice permission, though I'm not sure what it does...

MozMobileMessageManager


Added docs for getSmscAddress