Vullnetarët tanë s’e kanë përkthyer ende në Shqip këtë artikull. Merrni pjesë dhe ndihmoni të mbarohet kjo punë!
Mund ta lexoni artikullin edhe në English (US).

Message

RangeError: Invalid code point {0} (Edge)
RangeError: {0} is not a valid code point (Firefox)
RangeError: Invalid code point {0} (Chrome)

 

Error type

RangeError

What went wrong?

String.fromCodePoint() throws this error when passed NaN values, negative Integers (-1), non-Integers (5.4), or values larger than 0x10FFFF (1114111).

A code point is a value in the Unicode codespace; that is, the range of integers from 0 to 0x10FFFF.

Examples

Invalid cases

String.fromCodePoint('_');   // RangeError
String.fromCodePoint(Infinity); // RangeError
String.fromCodePoint(-1);    // RangeError
String.fromCodePoint(3.14);   // RangeError
String.fromCodePoint(3e-2);   // RangeError
String.fromCodePoint(NaN);   // RangeError

Valid cases

String.fromCodePoint(42);    // "*"
String.fromCodePoint(65, 90);  // "AZ"
String.fromCodePoint(0x404);  // "\u0404"
String.fromCodePoint(0x2F804); // "\uD87E\uDC04"
String.fromCodePoint(194564);  // "\uD87E\uDC04"
String.fromCodePoint(0x1D306, 0x61, 0x1D307) // "\uD834\uDF06a\uD834\uDF07"

See also

Etiketa dhe Kontribues Dokumentesh

Kontributorë te kjo faqe: jahzielv, johnjago, PatrickKettner, jimnellie, fscholz
Përditësuar së fundi nga: jahzielv,