Vullnetarët tanë s’e kanë përkthyer ende në Shqip këtë artikull. Merrni pjesë dhe ndihmoni të mbarohet kjo punë!
Mund ta lexoni artikullin edhe në English (US).

Message

TypeError: Invalid descriptor for property {x} (Edge)
TypeError: "x" is not a non-null object (Firefox)
TypeError: Property description must be an object: "x" (Chrome)
TypeError: Invalid value used in weak set (Chrome)

Error type

TypeError

What went wrong?

An object is expected somewhere and wasn't provided. null is not an object and won't work. You must provide a proper object in the given situation.

Examples

Property descriptor expected

When methods like Object.create() or Object.defineProperty() and Object.defineProperties() are used, the optional descriptor parameter expects a property descriptor object. Providing no object (like just a number), will throw an error:

Object.defineProperty({}, 'key', 1);
// TypeError: 1 is not a non-null object

Object.defineProperty({}, 'key', null);
// TypeError: null is not a non-null object

A valid property descriptor object might look like this:

Object.defineProperty({}, 'key', { value: 'foo', writable: false });

WeakMap and WeakSet objects require object keys

WeakMap and WeakSet objects store object keys. You can't use other types as keys.

var ws = new WeakSet();
ws.add('foo');
// TypeError: "foo" is not a non-null object

Use objects instead:

ws.add({foo: 'bar'});
ws.add(window);

See also

Etiketa dhe Kontribues Dokumentesh

Kontributorë te kjo faqe: PatrickKettner, fscholz
Përditësuar së fundi nga: PatrickKettner,