Vullnetarët tanë s’e kanë përkthyer ende në Shqip këtë artikull. Merrni pjesë dhe ndihmoni të mbarohet kjo punë!
Mund ta lexoni artikullin edhe në English (US).

Message

TypeError: argument is not an Object and is not null (Edge)
TypeError: Object.create requires more than 0 arguments
TypeError: Object.setPrototypeOf requires more than 1 argument
TypeError: Object.defineProperties requires more than 0 arguments

Error type

TypeError.

What went wrong?

There is an error with how a function is called. More arguments need to be provided.

Examples

The Object.create() method requires at least one argument and the Object.setPrototypeOf() method requires at least two arguments:

var obj = Object.create();
// TypeError: Object.create requires more than 0 arguments

var obj = Object.setPrototypeOf({});
// TypeError: Object.setPrototypeOf requires more than 1 argument

You can fix this by setting null as the prototype, for example:

var obj = Object.create(null);

var obj = Object.setPrototypeOf({}, null);

See also

Etiketa dhe Kontribues Dokumentesh

Kontributorë te kjo faqe: PatrickKettner, fscholz
Përditësuar së fundi nga: PatrickKettner,