Vullnetarët tanë s’e kanë përkthyer ende në Shqip këtë artikull. Merrni pjesë dhe ndihmoni të mbarohet kjo punë!
Mund ta lexoni artikullin edhe në English (US).

Message

SyntaxError: Expected '}' (Edge)
SyntaxError: missing } after property list (Firefox)

Error type

SyntaxError

What went wrong?

There is a mistake in the object initializer syntax somewhere. Might be in fact a missing curly bracket, but could also be a missing comma, for example. Also check if any closing curly brackets or parenthesis are in the correct order. Indenting or formatting the code a bit nicer might also help you to see through the jungle.

Examples

Forgotten comma

Oftentimes, there is a missing comma in your object initializer code:

var obj = { 
  a: 1, 
  b: { myProp: 2 }
  c: 3
};

Correct would be:

var obj = {
  a: 1,
  b: { myProp: 2 },
  c: 3
};

See also

Etiketa dhe Kontribues Dokumentesh

Kontributorë te kjo faqe: PatrickKettner, fscholz
Përditësuar së fundi nga: PatrickKettner,