Vullnetarët tanë s’e kanë përkthyer ende në Shqip këtë artikull. Merrni pjesë dhe ndihmoni të mbarohet kjo punë!
Mund ta lexoni artikullin edhe në English (US).

Message

SyntaxError: Unexpected identifier after numeric literal (Edge)
SyntaxError: identifier starts immediately after numeric literal (Firefox)
SyntaxError: Unexpected number (Chrome)

Error type

SyntaxError

What went wrong?

The names of variables, called identifiers, conform to certain rules, which your code must adhere to!

A JavaScript identifier must start with a letter, underscore (_), or dollar sign ($). They can't start with a digit! Only subsequent characters can be digits (0-9).

Examples

Variable names starting with numeric literals

Variable names can't start with numbers in JavaScript. The following fails:

var 1life = 'foo';
// SyntaxError: identifier starts immediately after numeric literal

var foo = 1life;
// SyntaxError: identifier starts immediately after numeric literal

alert(1.foo);
// SyntaxError: identifier starts immediately after numeric literal 

You will need to rename your variable to avoid the leading number.

var life1 = 'foo';
var foo = life1;

See also

Etiketa dhe Kontribues Dokumentesh

Kontributorë te kjo faqe: mdnwebdocs-bot, PatrickKettner, dd-pardal, aholmes, fscholz
Përditësuar së fundi nga: mdnwebdocs-bot,