SyntaxError: identifier starts immediately after numeric literal

Vullnetarët tanë s’e kanë përkthyer ende në Shqip këtë artikull. Merrni pjesë dhe ndihmoni të mbarohet kjo punë!
Mund ta lexoni artikullin edhe në English (US).

Message

SyntaxError: Unexpected identifier after numeric literal (Edge)
SyntaxError: identifier starts immediately after numeric literal (Firefox)
SyntaxError: Unexpected number (Chrome)

Error type

SyntaxError

What went wrong?

The names of variables, called identifiers, conform to certain rules, which your code must adhere to!

A JavaScript identifier must start with a letter, underscore (_), or dollar sign ($). They can't start with a digit! Only subsequent characters can be digits (0-9).

Examples

Variable names starting with numeric literals

Variable names can't start with numbers in JavaScript. The following fails:

var 1life = 'foo';
// SyntaxError: identifier starts immediately after numeric literal

var foo = 1life;
// SyntaxError: identifier starts immediately after numeric literal

alert(1.foo);
// SyntaxError: identifier starts immediately after numeric literal 

You will need to rename your variable to avoid the leading number.

var life1 = 'foo';
var foo = life1;

See also

Etiketa dhe Kontribues Dokumentesh

Kontributorë te kjo faqe: PatrickKettner, dd-pardal, aholmes, fscholz
Përditësuar së fundi nga: PatrickKettner,