Vullnetarët tanë s’e kanë përkthyer ende në Shqip këtë artikull. Merrni pjesë dhe ndihmoni të mbarohet kjo punë!
Mund ta lexoni artikullin edhe në English (US).

Message

TypeError: Calling delete on 'x' is not allowed in strict mode (Edge)
TypeError: property "x" is non-configurable and can't be deleted. (Firefox)
TypeError: Cannot delete property 'x' of #<Object> (Chrome)

Error type

TypeError in strict mode only.

What went wrong?

It was attempted to delete a property, but that property is non-configurable. The configurable attribute controls whether the property can be deleted from the object and whether its attributes (other than writable) can be changed.

This error happens only in strict mode code. In non-strict code, the operation returns false.

Examples

Non-configurable properties are not super common, but they can be created using Object.defineProperty() or Object.freeze().

'use strict';
var obj = Object.freeze({name: 'Elsa', score: 157});
delete obj.score;  // TypeError

'use strict';
var obj = {};
Object.defineProperty(obj, 'foo', {value: 2, configurable: false});
delete obj.foo;  // TypeError

'use strict';
var frozenArray = Object.freeze([0, 1, 2]);
frozenArray.pop();  // TypeError

There are also a few non-configurable properties built into JavaScript. Maybe you tried to delete a mathematical constant.

'use strict';
delete Math.PI;  // TypeError

See also

Etiketa dhe Kontribues Dokumentesh

Kontributorë te kjo faqe: PatrickKettner, nmve, fscholz
Përditësuar së fundi nga: PatrickKettner,