Vullnetarët tanë s’e kanë përkthyer ende në Shqip këtë artikull. Merrni pjesë dhe ndihmoni të mbarohet kjo punë!
Mund ta lexoni artikullin edhe në English (US).

Message

TypeError: argument is not a function object (Edge)
TypeError: invalid Array.prototype.sort argument (Firefox)

Error type

TypeError

What went wrong?

The argument of Array.prototype.sort() is expected to be either undefined or a function which compares its operands.

Examples

Invalid cases

[1, 3, 2].sort(5);  // TypeError

var cmp = { asc: (x, y) => x >= y, dsc: (x, y) => x <= y };
[1, 3, 2].sort(cmp[this.key] || 'asc');  // TypeError

Valid cases

[1, 3, 2].sort();   // [1, 2, 3]


var cmp = { asc: (x, y) => x >= y, dsc: (x, y) => x <= y };
[1, 3, 2].sort(cmp[this.key || 'asc']); // [1, 2, 3]

See also

Etiketa dhe Kontribues Dokumentesh

Kontributorë te kjo faqe: PatrickKettner, nmve, fscholz, nbp
Përditësuar së fundi nga: PatrickKettner,