Vullnetarët tanë s’e kanë përkthyer ende në Shqip këtë artikull. Merrni pjesë dhe ndihmoni të mbarohet kjo punë!
Mund ta lexoni artikullin edhe në English (US).

ECMAScript Next refers to new features of the ECMA-262 standard (commonly referred to as JavaScript) introduced after ECMAScript 2015. New versions of ECMAScript specifications are released yearly. This year, the ES2016 specification will be released and the ES2017 is the current ECMAScript draft specification.

You can see the latest proposals on the tc39/ecma262 GitHub repository.

A channel for feedback on ECMAScript standards is es-discuss.

ECMAScript 2016

These ES2016 features are implemented:

ECMAScript 2017

These ES2017 features are implemented:

Experimental new features

The following features are already implemented, but only available in the Firefox Nightly channel and not yet included in a draft edition of an ECMAScript specification.

Additions to the ArrayBuffer object

New TypedObject objects

  • Based on Typed Objects draft, and exposed via a global TypedObject object, e.g. TypedObject.StructType & TypedObject.ArrayType. This feature is non-standard and not documented.

New Shared Memory objects

See also

Etiketa dhe Kontribues Dokumentesh

Etiketa: 
Përditësuar së fundi nga: netdeamon,