Vullnetarët tanë s’e kanë përkthyer ende në Shqip këtë artikull. Merrni pjesë dhe ndihmoni të mbarohet kjo punë!
Mund ta lexoni artikullin edhe në English (US).

ECMAScript 5.1, an older version of the standard upon which JavaScript is based, was approved in June 2011.

The JavaScript runtime used in the latest versions of Mozilla projects including both Firefox and Thunderbird has full support for ECMAScript 5.1 features. This article covers the features supported by different versions of Mozilla's JavaScript runtime.

Supported features

Added in JavaScript 1.8.5 (Gecko 2, Firefox 4 and later)

Firefox 4 has full ECMAScript 5 support including the Object.* methods and strict mode. See New in JavaScript 1.8.5.

Added in JavaScript 1.8.1 (Gecko 1.9.1, Firefox 3.5)

Improvements laid out by ECMAScript 5 have been made in the parsing algorithm that prevents evaluating XHTML as JavaScript code in certain circumstances.

Added in JavaScript 1.6 (Gecko 1.8, Firefox 1.5)

New Array methods offering several improved methods for manipulating arrays -- have been part of JavaScript since JavaScript 1.6. Now they've been standardized as part of ECMAScript 5.

See also

Etiketa dhe Kontribues Dokumentesh

Përditësuar së fundi nga: kdex,