Words

A 3 or 4 Letter word building game.

Krijuar duke përdorur JavaScript, HTML5, CSS3, Celular, Shumë-prekje

  • 184 parje
  • 0 komente

Më Tepër Rreth Kësaj Demoje Nga Autori

Here I have created a very small game which children would love. This will give them a good learning experience. All you have to do is tap the dictionary words and gain the points. I have made only for 3 and 4 Letter words. Have to enhance the list of letters.
For every 3 letter word you will get 3 points and for 4 letter words you will have 4 points.

This is working fine with Firefox, Chrome. and I have also tried in Firefox OS simulator. It is working great.

Would like to hear your comments. I am beginner.

Ende pa komente.

Bëni hyrjen që të shtoni tuajin.

Rreth kësaj Demoje

Shkarkoni Kartelën ZIP · 64.07 KB të Burimit

Kjo demo është hedhur në qarkullim nën lejen GPL.