WebZIP

ZIP archiver in pure JS

Krijuar duke përdorur JavaScript, HTML5, Merr dhe Vër, Kartela,

  • 170 parje
  • 0 komente

Më Tepër Rreth Kësaj Demoje Nga Autori

This tool helps you create and unpack zip archives with only your browser.
Just select files, enter name, check Compress if you want and click Create archive. You get link to download it and compression ratio.
To decompress just select zip archive.
Application doesn't need connection to internet, it uses only your browser.
It may take some time to compress large files, depending on your PC. Don't panic, it is pure JS :)
It doesn't support folders because of API restrictions :(
JSZip library and mozilla demos has used to create this app.

P.S. This app was zipped with this app :)

UPD 22.07.13: Archive unpack added

Ende pa komente.

Bëni hyrjen që të shtoni tuajin.

Rreth kësaj Demoje

Shkarkoni Kartelën ZIP · 29.25 KB të Burimit

Kjo demo është hedhur në qarkullim nën lejen MPL/GPL/LGPL.