Smurf Jump

Game based on HTML5 Canvas

Krijuar duke përdorur JavaScript, HTML5, Canvas, CSS3

  • 97 parje

Më Tepër Rreth Kësaj Demoje Nga Autori

Smurf Jump is a game based on HTML5 and CSS3 using prefix.mini.js
this is basic experiment on Canvas.


For Enjoy Full Fun visit below link
- Site http://www.smurfjump.uni.me

Rreth kësaj Demoje

Shkarkoni Kartelën ZIP · 123.45 KB të Burimit

Browse the Source

Kjo demo është hedhur në qarkullim nën lejen GPL.