physics demos

circle collisions and rope springs

Krijuar duke përdorur JavaScript, Canvas,

  • 142 parje

Më Tepër Rreth Kësaj Demoje Nga Autori

This is a project I've been working on for a few weeks. I have basically decided to mimic boxd2js and other physics engines to teach myself the math involved.

Rreth kësaj Demoje

Shkarkoni Kartelën ZIP · 5.82 KB të Burimit

Browse the Source

Kjo demo është hedhur në qarkullim nën lejen GPL.

Më tepër nga Darbicus