okifu

A puzzle Game based on instagram images

Krijuar duke përdorur Gjeovendëzim, JavaScript, HTML5, CSS3, XMLHttpRequest,

  • 153 parje

Më Tepër Rreth Kësaj Demoje Nga Autori

Okifu is a puzzle Game based on instagram images that is based on gridster.js and Instagram API. It uses a small integration of Geolocation & openstreetmaps (with Open Layers) to search Instagram images.

-----
Uses jquery, gridster, fancybox, prefixfree, openlayers (with openstreetmaps) & Instagram API

The Instagram APIs may be protected by copyrights, trademarks, service marks, international treaties, and/or other proprietary rights and laws of the U.S. and other countries.

Rreth kësaj Demoje

Shkarkoni Kartelën ZIP · 358.0 KB të Burimit

Browse the Source

Kjo demo është hedhur në qarkullim nën lejen Në Pronësi Publike (atje ku e lejon ligji).

Më tepër nga tx2z