gifme.tv

Get black and white animated GIFs of your face, with style! Press the red button, smile, and wait!

Krijuar duke përdorur JavaScript, HTML5, Canvas, CSS3, Video,

  • 118 parje
  • 0 komente

Më Tepër Rreth Kësaj Demoje Nga Autori

Press the red button, smile, and wait!

gifme.tv uses getUserMedia, the video tag, canvas, pixel transformation and client-side GIF encoding to generate animated GIFs, with style!

Internally, gifme.tv uses cravat, an open source project of mine that does all the heavy lifting related to getUserMedia and canvas: https://github.com/captainbrosset/cravat

Ende pa komente.

Regjistrohuni ose bëni hyrjen që të shtoni tuajën.

Merrni Kodin Burim

Shkarkoni Kartelën ZIP · 965.16 KB të Burimit

Browse the Source

Kjo demo është hedhur në qarkullim nën lejen Përkatësi Publike (ku lejohet nga ligji).