Estimate My Time

Enter a book and get a time estimate on when you will finish reading it.

Krijuar duke përdorur JavaScript, HTML5, Merr dhe Vër, Kartela

  • 97 parje

Më Tepër Rreth Kësaj Demoje Nga Autori

Calculates how much time you will spend reading a book.

Accepted formats: txt, doc, docx, pdf, rtf, epub, html, azw, lit, pdb. Must not contain images.

Average words per minute: 300.

Rreth kësaj Demoje

Shkarkoni Kartelën ZIP · 2.24 KB të Burimit

Browse the Source

Kjo demo është hedhur në qarkullim nën lejen GPL.

Më tepër nga alexandra