Box car racing game

it is car racing game having multiple level

Krijuar duke përdorur JavaScript, Canvas

  • 121 parje

Më Tepër Rreth Kësaj Demoje Nga Autori

it is a cavas physics game having prinicple of general physics such as friction ,gravity,density etc.

Rreth kësaj Demoje

Shkarkoni Kartelën ZIP · 236.2 KB të Burimit

Kjo demo është hedhur në qarkullim nën lejen GPL.

Më tepër nga harshit77