This translation is incomplete. Please help translate this article from English.

Atributele globale sunt atributele comune tuturor elementelor HTML;ele pot fi folosite pe toate elementele, deși s-ar putea să nu aibă nici un efect asupra unor elemente.

Atributele globale pot să fie specificate pe toate elementele HTML, chiar și cele nespecificate in standart. Asta înseamna că orice element non-standart trebuie să permită aceste atribute, chiar dacă folosirea acestor elemente înseamnă că documentul nu mai este în comfirmitate  cu HTML 5. De exemplu, browseri in conformitate cu HTML5 ascund conținut markat ca <foo hidden>...<foo>, chiar daca<foo> inu e un element HTML valid.

În adiție cu atributele HTML globale de bază, următoarele atribute globale de asemena există:

 • xml:lang șixml:base — acestea sunt moștenite de la specificațile XHTML si depreciate, dar ținute pentru compatibilitate.
 • Multiplele atribute aria-* , folosite pentru imbunătățirea acesibilități.
 • Atributele care controlează evenimente: onabort, onautocomplete, onautocompleteerror, onblur, oncancel, oncanplay, oncanplaythrough, onchange, onclick, onclose, oncontextmenu, oncuechange, ondblclick, ondrag, ondragend, ondragenter, ondragexit, ondragleave, ondragover, ondragstart, ondrop, ondurationchange, onemptied, onended, onerror, onfocus, oninput, oninvalid, onkeydown, onkeypress, onkeyup, onload, onloadeddata, onloadedmetadata, onloadstart, onmousedown, onmouseenter, onmouseleave, onmousemove, onmouseout, onmouseover, onmouseup, onmousewheel, onpause, onplay, onplaying, onprogress, onratechange, onreset, onresize, onscroll, onseeked, onseeking, onselect, onshow, onsort, onstalled, onsubmit, onsuspend, ontimeupdate, ontoggle, onvolumechange, onwaiting.

Descripție

accesskey
Oferă un indiciu pentru generarea unei scurtături de tastatură pentru elementul curent. Acest atribut consista de o listă de caractere separata prin spațiu. Browserul ar trbui să foloseasca prima care există pe tastatura computerului.
class
Este o lista de clase de elemente separată prin spațiu. Clasele permite CSS și JavaScript să selecteze și să aceseze elemente prin selectorul de clase sau funcții ca metoda Document.getElementsByClassName().
contenteditable
Este o un atribut enumerat  indicând că dacă elemntul ar trebui să fie editabil de căte utilizator. Dacă da, borwserul modifica widgetul să permită editarea/ atributul trbuie să fie una din următoarele valor:
 • true sau stringul gol, care indica că elementul trebuie sa fie editabil;
 • false, care indicaă că elementul nu ar trebui să fie editabil.
contextmenu
Este id -ul unui <menu> să fie folosit ca meniul contextual pentru acest element.
data-*
Formează o clasă de atribute , numite atribute de date personalizate, care permite  informația de prorpietar să fie schimbată înte HTML și representația sa DOM folosită de către cod. Toată aceasta dată personaliată este valabilă prin interfața HTMLElement elementului căruia atributul este setat. ProprietateaHTMLElement.dataset oferă aces la acestea.
dir
Este un atribut enumerat indicând direcționalitatea textului elementului. Poate avea următoarele valori:
 • ltr, care înseamnă  stânga spre dreapta  și este folosită pentru limbi care sunt scrise de la stânga spre dreapta(ca Engleza) ;
 • rtl, care înseamnă  dreapta spre stânga  și este folosită de limbi care sunt scrise de la dreapta spre stânga  (ca Arabica);
 • auto, care îl lasă pe utilizator să decidă. folosește un algoritm de bază pe când ce analizează elementele  dintr-un element până ce găsește un caracter cu direcționalitate puternică, apoi aplică acea direcționalitate întregului document.
draggable
Este un atribut enumerabil care indică dacă un element poate să fie tras, folosind Drag and Drop API. Poate avea următoarele valori:
 • true, care indică că poate fi tras.
 • false, care indică că nu poate fi care indică că poate fi trastrascare indică că poate fi trascare indică că poate fi tras.
dropzone
Este un atribut enumerat care indică ce fel de tip de conținut poate fi pus pe un element ,folosind Drag and Drop API. Poate ave următoarele valori
 • copy, care indică ca punera va crea o copie a elementului tras.
 • move, care indică că elementul tras va fi mutat la această nouă locație.
 • link, va crea un link la data trasă.
hidden
Este un atribut boolean care indică că un element nu mai este sau nu este incă relevant.
id
Definește un indentificator(ID) care trebuie să fie unic în întregul document.Rostul său este de a indentifica elementul cand conectati (folosind un indentificator fragmentat), codați sau stilițați(cu CSS).

Note: Următoarele 5 atribute sunt parte din WHATWG HTML Microdata feature.

itemid
Indentificatorul unic și global al unui obiect.
itemprop
Folosit pentru a adăuga proprietățile unui obiect. Fiecare element HTML poate avea un atribut itemprop, unde intemprop consista de o pereche de nume și valuare.
itemref
Proprietățile care nu sunt decendente ale unui element cu atributul  itemscope pot să fie asociate folosind itemref. Itemref oferă o listă de elemente id (nu itemids) cu proprietăți adiționale alt undeva in document.
itemscope
Itemscope (de obicei) lucrează împreună cu itemtype să specifice că HTML-ul conținut întrun bloc este despre un obiect particular.itemscope crează un obiect si defineste scopul itemype-ului asociat cu el.itemtyoe este un URL valid al unui vocabular(precum schema.org) care descrie obiectul si contectul proprietăților sale.
itemtype
Specifică URL-ul vocaularului ce va fi folosit să definească itemprop-ul in structura de date. Itemscope este folosit sa seteze scopul în structura de date unde vocabularul setat de itemtype va fi activ .
lang
Paricipă în definirea limbajului elementuilui, limbajului elmentelor ne editabile sau al elementelor editabile ar trebui sa fie scris.Marcajul care contine o singuraă valuare in formatul definit de către Tags for Identifying Languages (BCP47) IETF document. xml:lang are prioritate peste el.
slot
Pozitionează un slot în shadow DOM shadow tree la un elementȘ un elment cu un atribut slot este pozitionat la slot-il create de către <slot> al cărui valori al atributului elementului  name corespunde valori atributului acelui slot .
spellcheck
Este un atribut enumerat care defineste daca un element poate fi verifcat de greșeli gramaticale.Poate avea următoarele valori:
 • true, care înseamnă că lementul ar trebui să fie vericat;
 • false, care înseamnă că lementul nur ar trebui să fie vericat
style
Conține declarați stilistice CSS care să fie aplicate elementului. Ateniție că e recomandat ca stilurile să fie definite in fisiere diferite. Acest atribut si elementul  <style> au in prinicpal același scop.
tabindex
Este atribut număr întreg care indică dacă un element este focusabil, dacă ar trebui să participe în navigarea de la tastatură și dacă da ,în ce posiție. Poate avea câteva valor:
 • o valuare negativa înseamnă că ar trebui să fie focusabil dar să nu fie ajuns prin tastatură;
 • 0 înseamnă că elementul ar trebui să fie focusabil si să fie și ajuns prin tastatură, dar oridinea relativă e decisă de platformă ;
 • o valuare pozitivă înseamnă ar trebui să fie focusabil si să fie și ajuns prin tastatură; ordinea sa relativă este devinită de valoare atributuilui;secvența urmează numărul crescator al tabindex. Dacă mai multe elemente îimpart același tabindex, ordinea lor ar trebui să urmeze poziția lor in document.
title
Conține un text representativ informației relatate de obiectul de care îi aparține.Acestă informatie este tipic presentată către utilizator ca un tooltip
translate
Este un atribut enumerat care este folosit să specifice dacă valuare atribitului uni element si valorile ale copiilior săi Text node sunt să fie traduse când pagina este localizată sau să le lase ne modificate.Poate avea următoarele avaloru:
 • câmp liber sau "yes", care indică că elementul va fi tradus.
 • "no", care indică că elementul nu va fi tradus.

Specificații

Specification Status Comment
HTML Living Standard
The definition of 'Global attributes' in that specification.
Living Standard From latest snapshot, HTML 5.1, itemid, itemprop, itemref, itemscope, and itemtype have been added.
HTML 5.1
The definition of 'Global attributes' in that specification.
Recommendation Snapshot of HTML Living Standard. From HTML5, spellcheck, draggable, and dropzone have been added.
HTML5
The definition of 'Global attributes' in that specification.
Recommendation Snapshot of HTML Living Standard. From HTML 4.01 Specification, the concept of global attributes is introduced and the dir, lang, style, id, class, tabindex, accesskey, and title are now true global attributes.
xml:lang which was initially part of XHTML, is now also part of HTML.
hidden, data-*, contextmenu, contenteditable, and translate have been added.
HTML 4.01 Specification Recommendation There are no global attributes defined. Several attributes that will become global attributes in subsequent specifications are defined on a subset of elements.
class and style are supported on all elements but <base>, <basefont>, <head>, <html>, <meta>, <param>, <script>, <style>, and <title>.
dir is supported on all elements but <applet>, <base>, <basefont>, <bdo>, <br>, <frame>, <frameset>, <iframe>, <param>, and <script>.
id is supported on all elements but <base>, <head>, <html>, <meta>, <script>, <style>, and <title>.
lang is supported on all elements but <applet>, <base>, <basefont>, <br>, <frame>, <frameset>, <iframe>, <param>, and <script>.
tabindex is only supported on <a>, <area>, <button>, <object>, <select>, and <textarea>.
accesskey is only supported on <a>, <area>, <button>, <input>, <label>, <legend> and <textarea>.
title is supported on all elements but <base>, <basefont>, <head>, <html>, <meta>, <param>, <script>, and <title>.

Compatibilitate browser

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help!

Feature Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
accesskey (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)
class (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)
contenteditable (Yes) 3.0 (1.9) (Yes) (Yes) (Yes)
contextmenu No support 9 (9) No support No support No support
data-* (Yes) 6 (6) (Yes) (Yes) (Yes)
dir (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)
draggable (Yes) 2.0 (1.8.1) (Yes) (Yes) (Yes)
dropzone ? No support ? ? ?
hidden (Yes) 4.0 (2) (Yes) (Yes) (Yes)
id (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)
itemid, itemprop, itemref, itemscope, itemtype ? (Yes) ? ? ?
lang (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)
spellcheck (Yes) 2.0 (1.8.1) (Yes) (Yes) (Yes)
style (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)
tabindex (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)
title (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)
Feature Android Chrome for Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
accesskey (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)
class (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)
contenteditable (Yes) (Yes) 1.0 (1.9) (Yes) (Yes) ?
contextmenu No support No support No support No support No support No support
data-* (Yes) (Yes) 6.0 (6) (Yes) (Yes) ?
dir (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) ?
draggable (Yes) (Yes) 1.0 (1.8.1) (Yes) (Yes) ?
dropzone ? ? No support ? ? ?
hidden (Yes) (Yes) 4.0 (2) (Yes) (Yes) (Yes)
id (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)
itemid, itemprop, itemref, itemscope, itemtype ? ? (Yes) ? ? ?
lang (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)
spellcheck (Yes) (Yes) 1.0 (1.8.1) (Yes) (Yes) ?
style (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)
tabindex (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)
title (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)

Vezi de asemenea

Document Tags and Contributors

Contributors to this page: VladPavel15
Last updated by: VladPavel15,