Zastosowanie 'this' do obiektu referencji

 

Zastosowanie this do obiektu referencji

JavaScript posiada specjalne słowo kluczowe this, które możemy użyć wewnątrz metody wskazującej nam aktualny obiekt. Na przykład: przypuśćmy, że mamy funkcję nazywającą się validate, która waliduje wartość własności obiektów, nadając im wartość wyższą lub niższą:

function validate(obj, lowval, hival) {
   if ((obj.value < lowval) || (obj.value > hival))
      alert("Invalid Value!")
}

Następnie, możesz nazwać/powiedzieć, że funkcja validate, w każdym elemencie formularza, onChange posiada uchwyt, którego używa do przejścia do określonego elementu formularza, jak w następującym przykładzie:

<INPUT TYPE="text" NAME="age" SIZE=3
   onChange="validate(this, 18, 99)">

Generalnie, this jest referencją do nazwy obiektu w metodzie.

Kiedy połączymy właściwości form, this który potrafi się odwołać do bieżącego obiektu formularza będącego jego 'rodzicem'. W poniższym przykładzie, formularz myForm składa się z obiektu Text oraz przycisku. Kiedy użytkownik kliknie przycisk, wartość obiektu Text jest ustawiana do nazwy formularza. Przyciski wywołują uchwyt zdarzenia onClick poprzez zastosowanie this.form w celu wskazania formularza będącego 'rodzicem', myForm.

<FORM NAME="myForm">
Form name:<INPUT TYPE="text" NAME="text1" VALUE="Beluga">
<P>
<INPUT NAME="button1" TYPE="button" VALUE="Show Form Name"
   onClick="this.form.text1.value=this.form.name">
</FORM>