Używanie inicjacji obiektu

Zastosowanie inicjacji obiektu

Uzupełnieniem możliwości tworzenia obiektów poprzez konstruktora funkcji, jest inicjator obiektów. Używanie inicjatora obiektów jest czasami wiązane z tworzeniem obiektów poprzez oznaczanie literowe. "Inicjator obiektu" jest nazwą zaczerpniętą ze standardów języka C++.

Składnia tworząca obiekt, używając inicjatora obiektu jest następująca:

objectName = {własność1:wartość2, własność2:wartość2,..., własnośćN:wartośćN}

gdzie objectName jest nazwą obiektu, każda własność jest identyfikatorem (nazwą, liczbą lub ciągiem znaków) a każda wartość jest wyrażeniem, którego wartość jest przypisana do własności. objectName jak i przypisanie są opcjonalne. Jeśli w pozostałej części kodu nie potrzebujesz odwoływać się do tego obiektu, nie musisz go przypisywać do zmiennej.

Jeśli obiekt został utworzony z użyciem inicjatora obiektu w głównym skrypcie, JavaScript interpretuje go za każdym razem, gdy ten przetwarza wyrażenie zawierające literał obiektu. Dodatkowo, inicjator użyty w funkcji, jest tworzony przy każdym jej wywołaniu.

Poniższa instrukcja tworzy obiekt i przypisuje go do zmiennej x, tylko w przypadku, gdy warunek jest prawdziwy.

if (warunek) x = {a:"witaj"}

Poniższy przykład tworzy obiekt mojaHonda z trzema własnościami. Należy zwrócić uwagę, iż silnik jest również obiektem z jego własnymi własnościami.

mojaHonda = {kolor:"czerwony", koła:4, silnik:{ilośćCylindrów:4, objętość:2.2}}

Inicjatorów możesz użyć również do tworzenia tablic. Zobacz literały tablic.

JavaScript 1.1 i wcześniejsze. Nie możesz używać inicjatorów obiektów. Możesz tworzyć obiekty tylko używając ich konstruktorów lub funkcji udostępnianych przez inne obiekty w tym celu. Zobacz Zastosowanie konstruktorów funkcji.