Praca z zamknięciami

Praca z zamknięciami

Zamknięcia są często uważane za zaawansowaną właściwość JavaScript, ale zrozumienie ich jest niezbędne do opanowania tego języka.

Rozważmy następującą funkcję:

function init() {
 var name = "Mozilla";
 function displayName() {
  alert(name);
 }
 displayName();
}

Funkcja init() tworzy lokalną zmienną o nazwie name, i następnie definiuje funkcję nazwaną displayName(). displayName() jest wewnętrzną funkcją - jest zdefiniowana wewnątrz funkcji init(), i jest dostępna jedynie w zasięgu ciała tej funkcji. displayName() nie posiada własnych lokalnych zmiennych, ale używa zmiennej name zadeklarowanej w funkcji zewnętrznej.

Działa to całkiem nieźle - spróbujmy wykonać kod, aby zobaczyć co się stanie. To jest przykład leksykalnego zasięgu: w JavaScript, zasięg zmiennej jest zdefiniowany przez jej położenie w kodzie źródłowym, i zagnieżdżone funkcje mają dostęp do zmiennych zadeklarowanych w ich zewnętrznym obszarze.

Teraz rozważmy następny przykład:

function makeFunc() {
 var name = "Mozilla";
 function displayName() {
  alert(name);
 }
 return displayName;
}

var myFunc = makeFunc();
myFunc();

Po wykonaniu kodu otrzymamy identyczny efekt jak poprzedni przykład z funkcją init(): łańcuch "Mozilla" zostanie wyświetlony w oknie alertowym JavaScript. Jaka jest różnica - i co ciekawsze - Czy wewnętrzna funkcja displayName() została zwrócona z zewnętrznej funkcji zanim została wykonana?

Kod działa, lecz może się on wydawać nieintuicyjny. Normalnie, lokalne zmienne wewnątrz funkcji istnieją tylko podczas jej wykonywania. Kiedy makeFunc() została wykonana, spodziewamy się - i ma to sens - że zmienna name nie będzie więcej potrzebna. Skoro kod wykonuje oczekiwaną pracę, oczywiście nie ma mowy o przypadku.

Rozwiązaniem tej zagadki jest fakt, że funkcja myFunc zostaje zamknięciem. Zamknięcie jest specjalnym rodzajem obiektu, który łączy dwie rzeczy: funkcję i środowisko, w którym ta funkcja została utworzona. The environment consists of any local variables that were in-scope at the time that the closure was created. In this case, myFunc is a closure that incorporates both the displayName function and the "Mozilla" string that existed when the closure was created.

Here's a slightly more interesting example - a makeAdder function:

function makeAdder(x) {
 return function(y) {
  return x + y;
 };
}

var add5 = makeAdder(5);
var add10 = makeAdder(10);

print(add5(2)); // 7
print(add10(2)); // 12

In this example, we have defined a function makeAdder(x) which takes a single argument x and returns a new function. The function it returns takes a single argument y, and returns the sum of x and y.

In essence, makeAdder is a function factory - it creates functions which can add a specific value to their argument. In the above example we use our function factory to create two new functions - one that adds 5 to its argument, and one that adds 10.

add5 and add10 are both closures. They share the same function body definition, but store different environments. In add5's environment, x is 5. As far as add10 is concerned, x is 10.

Praktyczne zamknięcia

That's the theory out of the way - but are closures actually useful? Let's consider their practical implications. A closure lets you associate some data (the environment) with a function that operates on that data. This has obvious parallels to object oriented programming, where objects allow us to associate some data (the object's properties) with one or more methods.

Consequently, you can use a closure anywhere that you might normally use an object with only a single method.

Situations where you might want to do this are particularly common on the web. Much of the code we write in web JavaScript is event-based - we define some behavior, then attach it to an event that is triggered by the user (such as a click or a keypress). Our code is generally attached as a callback: a single function which is executed in response to the event.

Here's a practical example: suppose we wish to add to a page buttons that adjust the size of the page text. One way of doing this is to specify the font-size of the body element in pixels, then set the size of the other elements on the page (such as headers) using the relative em unit:

body {
 font-family: Helvetica, Aria, sans-serif;
 font-size: 12px;
}

h1 {
 font-size: 1.5em;
}
h2 {
 font-size: 1.2em;
}

Our interactive text size buttons can change the font-size property of the body element, and the adjustments will be picked up by other elements on the page thanks to the relative units.

Here's the JavaScript:

function makeSizer(size) {
 return function() {
  document.body.style.fontSize = size + 'px';
 };
}

var size12 = makeSizer(12);
var size14 = makeSizer(14);
var size16 = makeSizer(16);

size12, size14 and size16 are now functions which will resize the body text to 12, 14, and 16 pixels, respectively. We can attach them to buttons (in this case links) as follows:

function setupButtons() {
 document.getElementById('size-12').onclick = size12;
 document.getElementById('size-14').onclick = size14;
 document.getElementById('size-16').onclick = size16;
}
<a href="#" id="size-12">12</a>
<a href="#" id="size-14">14</a>
<a href="#" id="size-16">16</a>

Emulating private methods with closures

Languages such as Java provide the ability to declare methods private, meaning that they can only be called by other methods in the same class.

JavaScript does not provide a native way of doing this, but it is possible to emulate private methods using closures. Private methods aren't just useful for restricting access to code: they also provide a powerful way of managing your global namespace, keeping non-essential methods from cluttering up the public interface to your code.

Here's how to define some public functions that can access private functions and variables, using closures:

var Counter = (function() {
 var privateCounter = 0;
 function changeBy(val) {
  privateCounter += val;
 }
 return {
  increment: function() {
   changeBy(1);
  },
  decrement: function() {
   changeBy(-1);
  },
  value: function() {
   return privateCounter;
  }
 }
})();

alert(Counter.value()); /* Alerts 0 */
Counter.increment();
Counter.increment();
alert(Counter.value()); /* Alerts 2 */
Counter.decrement();
alert(Counter.value()); /* Alerts 1 */

There's a lot going on here. In previous examples each closure has had its own environment; here we create a single environment which is shared by three functions: Counter.increment, Counter.decrement and Counter.value.

The shared environment is created in the body of an anonymous function, which is executed as soon as it has been defined. The environment contains two private items: a variable called privateCounter and a function called changeBy. Neither of these private items can be accessed directly from outside the anonymous function. Instead, they must be accessed by the three public functions that are returned from the anonymous wrapper.

Those three public functions are closures that share the same environment. Thanks to JavaScript's lexical scoping, they each have access to the privateCounter variable and changeBy function.

Using closures in this way provides a number of benefits that are normally associated with object oriented programming, in particular data hiding and encapsulation.

Creating closures in loops: A common mistake

Prior to the introduction of the let keyword in JavaScript 1.7, a common problem with closures occurred when they were created inside a loop. Consider the following example:

<p id="help">Helpful notes will appear here</p>
<p>E-mail: <input type="text" id="email" name="email"></p>
<p>Name: <input type="text" id="name" name="name"></p>
<p>Age: <input type="text" id="age" name="age"></p>
function showHelp(help) {
 document.getElementById('help').innerHTML = help;
}

function setupHelp() {
 var helpText = [
   {'id': 'email', 'help': 'Your e-mail address'},
   {'id': 'name', 'help': 'Your full name'},
   {'id': 'age', 'help': 'Your age (you must be over 16)'}
  ];

 for (var i = 0; i < helpText.length; i++) {
  var item = helpText[i];
  document.getElementById(item.id).onfocus = function() {
   showHelp(item.help);
  }
 }
}

The helpText array defines three helpful hints, each associated with the ID of an input field in the document. The loop cycles through these definitions, hooking up an onfocus event to each one that shows the associated help method.

If you try this code out, you'll see that it doesn't work as expected. No matter what field you focus on, the message about your age will be displayed.

The reason for this is that the functions assigned to onfocus are closures; they consist of the function definition and the captured environment from the setupHelp function's scope. Three closures have been created, but each one shares the same single environment. By the time the onfocus callbacks are executed, the loop has run its course and the item variable (shared by all three closures) has been left pointing to the last entry in the helpText list.

One solution in this case is to use more closures: in particular, to use a function factory as described earlier on:

function showHelp(help) {
 document.getElementById('help').innerHTML = help;
}

function makeHelpCallback(help) {
 return function() {
  showHelp(help);
 };
}

function setupHelp() {
 var helpText = [
   {'id': 'email', 'help': 'Your e-mail address'},
   {'id': 'name', 'help': 'Your full name'},
   {'id': 'age', 'help': 'Your age (you must be over 16)'}
  ];

 for (var i = 0; i < helpText.length; i++) {
  var item = helpText[i];
  document.getElementById(item.id).onfocus = makeHelpCallback(item.help);
 }
}

This works as expected. Rather than the callbacks all sharing a single environment, the makeHelpCallback function creates a new environment for each one in which help refers to the corresponding string from the helpText array.

If you are using JavaScript 1.7 or higher, you can solve this problem by using the let keyword to create a variable that has block level scope:

 for (var i = 0; i < helpText.length; i++) {
  let item = helpText[i];
  document.getElementById(item.id).onfocus = function() {
   showHelp(item.help);
  }
 }

The let keyword causes the item variable to be created with block level scope, causing a new reference to be created for each iteration of the for loop. This means that a separate variable is captured for each closure, solving the problem caused by the shared environment.

Performance considerations

It is unwise to unnecessarily create functions within other functions if closures are not needed for a particular task as it will negatively affect script performance.

For instance, when creating a new object/class, methods should normally be associated to the object's prototype rather than defined into the object constructor. The reason is that whenever the constructor is called the methods would get reassigned (that is, for every object creation).

Consider the following impractical but demonstrative case:

function MyObject(name, message) {
 this.name = String(name);
 this.message = String(message);
 this.getName = function() {
  return this.name;
 };

 this.getMessage = function() {
  return this.message;
 };
}

The previous code does not take advantage of the benefits of closures and thus should instead be formulated:

function MyObject(name, message) {
 this.name = String(name);
 this.message = String(message);
}
MyObject.prototype = {
 getName: function() {
  return this.name;
 },
 getMessage: function() {
  return this.message;
 }
};

Or as follows:

function MyObject(name, message) {
 this.name = String(name);
 this.message = String(message);
}
MyObject.prototype.getName = function() {
 return this.name;
};
MyObject.prototype.getMessage = function() {
 return this.message;
};

In the two previous examples, the inherited prototype can be shared by all objects and the method definitions need not occur at every object creation. See Core_JavaScript_1.5_Guide#Details_of_the_Object_Model for more details.