Obiekt String

 

Obiekt String

Obiekt String ma jedną własność, length, która wskazuje liczbę znaków w łańcuchu znaków. Przykładowo, poniższy kod przypisuje zmiennej x wartość 13, ponieważ "Hello, World!" ma 13 znaków:

myString = "Hello, World!"
x = mystring.length

Obiekt String posiada dwa typy metod: zwracające zmienność samego łańcucha znaków, takie jak substring i toUpperCase oraz te, które zwracają wersję łańcucha sformatowaną jako kod HTML, takie jak bold i link.

Na przykład używając poprzedniego przykładu, zarówno mystring.toUpperCase() jak i "hello, world!".toUpperCase() zwrócą łańcuch "HELLO, WORLD!"

Metoda substring pobiera dwa argumenty i zwraca podzbiór łańcucha znaków pomiędzy tymi dwoma argumentami. Posługując się powyższym przykładem, mystring.substring(4, 9) zwróci łańcuch "o, Wo". Zobacz metodę substring obiektu String w Dokumentacja języka JavaScript 1.5, aby uzyskać więcej informacji.

Obiekt String posiada również wiele metod do automatycznego formatowania kodu HTML, takie jak bold do tworzenia pogrubionego tekstu i link do tworzenia hiperłącz. Przykładowo, możesz utworzyć hiperłącze do hipotetycznego adresu URL przy użyciu metody link w następujący sposób:

mystring.link("http://www.helloworld.com")

Poniższe tabela podsumowuje metody obiektu String.

Metody Opis
anchor Tworzy nazwaną kotwicę HTML.
big, blink, bold, fixed, italics, small, strike, sub, sup Tworzy w HTML sformatowany łańcuch znaków.
charAt, charCodeAt Zwraca znak lub kod znaku znajdującego się na określonej pozycji łańcucha znaków.
indexOf, lastIndexOf Zwraca odpowiednio pozycję określonego podciągu w łańcuchu znaków lub ostatnią pozycję określonego podciągu.
link Tworzy odnośnik HTML.
concat Łączy tekst z dwóch łańcuchów i zwraca nowy łańcuch znaków.
fromCharCode Buduje łańcuch znaków z określonej sekwencji wartości Unicode. Jest metoda klasy String, a nie instancji String.
split Dzieli obiekt String na tablicę łańcuchów poprzez rozdzielenie łańcucha znaków na podciągi.
slice Wycina fragment łańcucha znaków i zwraca nowy łańcuch.
substring, substr Zwraca określony podciąg łańcucha znaków, poprzez określenie indeksów początkowych i końcowych lub też określenie indeksu początkowego i długości.
match, replace, search Pracuje z wyrażeniami regularnymi.
toLowerCase, toUpperCase Zwraca łańcuch znaków odpowiednio z wszystkimi małymi lub wszystkimi dużymi znakami.

Tabela 7.4: Metody instancji String

Literały znakowe nie są obiektami String

Obiekt String jest obiektem opakowującym wokół pierwotnego typu danych łańcuchu znaków. Nie myl literału znakowego z obiektem String. Na przykład poniższy kod tworzy literał s1, jak również obiekt String s2:

s1 = "foo" //tworzy wartość literału znakowego
s2 = new String("foo") //tworzy obiekt String

Możesz wywołać dowolną metodę obiektu String na wartości literału znakowego - JavaScript automatycznie skonwertuje literał znakowy do tymczasowego obiektu String, wywoła metodę, a następnie pozbędzie się tymczasowego obiektu String. Możesz również użyć własności String.length z literałem znakowym. Możesz również użyć własności String.length z literałem znakowym.

Powinieneś użyć literału znakowego, chyba że potrzebujesz szczególnie obiektu String, ponieważ obiekty String mogą zachowywać się nieintuicyjnie. Przykładowo:

s1 = "2 + 2" //tworzy wartość literału znakowego
s2 = new String("2 + 2")//tworzy obiekt String
eval(s1) //zwraca liczbę 4
eval(s2) //zwraca łańcuch "2 + 2"