Obiekt Number

 

Obiekt Number

Obiekt Number posiada własności dla stałych liczbowych, takie jak wartość maksymalna, not-a-number (nie-liczba) i nieskończoność. Nie możesz zmieniać wartości tych własności. Używa się ich następująco:

biggestNum = Number.MAX_VALUE
smallestNum = Number.MIN_VALUE
infiniteNum = Number.POSITIVE_INFINITY
negInfiniteNum = Number.NEGATIVE_INFINITY
notANum = Number.NaN

Możesz zawsze odwołać się do własności predefiniowanego obiektu Number w sposób pokazany powyżej, lecz nie jako własności obiektu Number, który sam utworzyłeś.

Poniższa tabela podsumowuje własności obiektu Number .

Własność Opis
MAX_VALUE Największa możliwa do przedstawienia liczba
MIN_VALUE Najmniejsza możliwa do przedstawienia liczba
NaN Specjalna wartość "nieliczbowa"
NEGATIVE_INFINITY Specjalna wartość nieskończoności; zwracana przy przepełnieniu
POSITIVE_INFINITY Specjalna wartość ujemnej nieskończoności; zwracana przy przepełnieniu

Tabela 7.2: Własności obiektu Number

Prototyp Number dostarcza metod używanych w celu uzyskiwania w różnych formatach informacji z obiektów Number. Poniższa tabelka podsumowuje metody Number.prototype.

Metoda Opis
toExponential Zwraca łańcuch znaków reprezentujący liczbę w notacji wykładniczej.
toFixed Zwraca łańcuch znaków reprezentujący liczbę w notacji stałoprzecinkowej.
toPrecision Zwraca łańcuch znaków reprezentujący z określoną dokładnością w notacji stałoprzecinkowej.
toSource Zwraca obiekt literałowy reprezentujący określony obiekt Number; możesz użyć tej wartości do stworzenia nowego obiektu. Nadpisuje metodę Object.toSource.
toString Zwraca łańcuch znaków reprezentujący dany obiekt. Nadpisuje metodę Object.toString.
valueOf Zwraca pierwotną wartość określonego obiektu. Nadpisuje metodę Object.valueOf.

Tabela: Metody Number.prototype