Obiekt Math

 

Obiekt Math

Obiekt predefiniowany Math posiada właściwości i metody dla stałych matematycznych i funkcji. Na przykład: obiekt Math PI pi posiada wartość (3.141...), który będzie używany w aplikacji jako:

Math.PI

Podobnie, standardowe funkcje matematyczne są metodami Math. Włączając trygonometryczne, logarytmiczne, wykładnicze i inne funkcje. Na przykład, jeśli chcesz użyć funkcji trygonometryczej sine, musisz napisać:

Math.sin(1.56)

Wszystkie metody trygonometryczne Math pobierają argumenty w radianach.

Następująca tabela podsumowuje metodę Math.

Metoda Opis
abs Wartość bezwzględna argumentu
sin, cos, tan Standardowe funkcje trygonometryczne; argumenty w radianach
acos, asin, atan, atan2 Odwrotne funkcje trygonometryczne; zwracają wartość w radianach
exp, log Wykładniczy i naturalny logarytm, podstawą jest e
ceil Zwraca najmniejszą liczbę całkowitą większą bądź równą argumentowi
floor Zwraca największą liczbę całkowitą mniejszą bądź równą argumentowi
min, max Zwraca większą lub mniejeszą (jedną z podanych) z dwóch argumentów
pow Wykładniczy; pierwszy argument jest podstawą, drugi jest wykładnikiem
random Zwraca przypadkową liczbę pomiędzy 0 i 1.
round Zwraca argumenty najbliższe liczbie całkowitej
sqrt Zwraca pierwiastek kwadratowy argumentu

Tabela: Metody Math

Wiele innych niepodobnych obiektów, nigdy nie utworzy dla siebie obiektu Math. Zawsze używaj predefiniowanego obiektu Math.