Obiekt Array

 

Obiekt Array

JavaScript nie ma wyraźnych danych typu array . Jednakże, możesz użyć predefiniowanego obiektu Array i jego metod do pracy z tabelami w twojej aplikacji. Obiekt Array posiada metody do manipulacji tablicami w zmiennych przypadkach, także jako łączyć, odwraca je na lewą stronę, i sortuje je. Decydując o długości array i innych właściwości użytych w wyrażeniach regularnych.

array jest uporządkowane ustawienia wartości, które odsyłają do nazwy i indeksu. Na przykład, możesz mieć tablice nazwaną emp, która stanowi nazwę indeksu przez jego numer pracownika. Więc emp[1] będzie pracownik z numerem jeden, emp[2] pracownik z numerem dwa i tak dalej.

Tworzenie tablicy

Utwórz obiekt Array:

1. arrayObjectName = new Array(element0, element1, ..., elementN)
2. arrayObjectName = new Array(arrayLength)

arrayObjectName jest nazwą nowego obiektu lub właściwości istniejącego obiektu. Kiedy używamy właściwości i metody Array, arrayObjectName jest nazwą istniejącego obiektu Array lub właściwość istniejącego obiektu.

element0, element1, ..., elementN jest listą wartości dla elementów tablicowych. Kiedy ta forma określa, inicjowanie tablicy z określoną wartością jako jego elementy i właściwości długości tablicowej, która jest ustawiona jako liczby lub argumenty.

arrayLength jest inicjowanie długości w tablicy. Następujący kod tworzy tablice na pięć elementów:

billingMethod = new Array(5)

Literały Array sa także obiektami Array; na przykład, następujący literał jest obiektem Array. Zobacz Literały tablicy aby uzyskać więcej szczegółów.

coffees = ["French Roast", "Columbian", "Kona"]

Zapełnienie tablicy

Możesz wypełnić tablicę przydzielonymi wartościami elementów. Na przykład,

emp[1] = "Casey Jones"
emp[2] = "Phil Lesh"
emp[3] = "August West"

Możesz także wypełnić tablicę jeśli utworzysz:

myArray = new Array("Hello", myVar, 3.14159)

Kierowanie do elementu tablicy

Kierowanie do elementu tablicy używając przypisanie numeru odpowiedniemu elementowi. Na przykład, przypuśćmy, że zdefiniujesz następującą tablice:

myArray = new Array("Wiatr","Deszcz","Ogień")

Następnie kieruje się do pierwszego elementu tablicy jako myArray[0] i drugi element tablicy jako myArray[1]. Indeks elementów zaczyna się wraz z zerem (0), ale długość tablicy (na przykład, myArray.length) odzwierciedla numer elementów w tablicy.

Metody

Obiekt Array posiada następujące metody:

 • concat dołącz dwie tablice i zwróć nową.
 • join aby połączyć wszystkie elementy tablicy.
 • pop usuń ostatni element z tablicy i zwróć ten element
 • push dodaje jeden lub więcej elementów tablicy i zwraca, tego który jest ostatni dodany.
 • reverse transportuje elementy tablicy; pierwszy element tablicy staje się ostatni i ostatni staje się pierwszym.
 • shift usuń pierwszy element z tablicy i zwróć
 • slice ekstrakty sekcji tablicy i zwraca nowa tablicę.
 • splice dodaje i/lub usuwa elementy tablicy.
 • sort sortowanie elementów w systemie.
 • unshift dodaje jeden lub więcej elementów tablicy; tablica jest tworzona wraz z nowa długością length.

Na przykład, przypuśćmy, że zdefiniujemy następującą tablice:

myArray = new Array("Wiatr","Deszcz","Ogień")

myArray.join() zwraca "Wiatr","Deszcz","Ogień"; myArray.reverse transportuje tablicę więc, który myArray[0] jest "Ogień", myArray[1] jest "Deszcz", i myArray[2] jest "Wiatr". myArray.sort sortuje tablicę więc, który myArray[0] jest "Ogień", myArray[1] jest "Deszcz", i myArray[2] jest "Wiatr".

Tablice dwuwymiarowe

Następujący kod tworzy tablicę dwuwymiarową.

a = new Array(4)
for (i=0; i < 4; i++) {
  a[i] = new Array(4)
  for (j=0; j < 4; j++) {
   a[i][j] = "["+i+","+j+"]"
  }
}

Ten przykład tworzy tablicę z następującymi wierszami:

Row 0:[0,0][0,1][0,2][0,3]
Row 1:[1,0][1,1][1,2][1,3]
Row 2:[2,0][2,1][2,2][2,3]
Row 3:[3,0][3,1][3,2][3,3]

Tablice i wyrażenia regularne

Kiedy array jest rezultatem pomiędzy wyrażeniami regularnymi i łańcucha, array zwraca właściwości i elementy, które dostarczają informacji o odpowiedniku. Wartość array jest zwracany RegExp.exec, String.match, i String.split. Dla uzyskania informacji, jak używać tablicę z wyrażeniami regularnymi Wyrażenia regularne.