Instrukcje manipulacji obiektem

 

Instrukcja manipulacji obiektem

JavaScript używa instrukcji for...in i with do manipulacji obiektami.

Instrukcja for...in

Instrukcja for...in cyklicznie powtarza specyficzną wartość wszystkich właściwości obiektu. Dla każdej oddzielnej właściwości, JavaScript wykonuje specyficzna instrukcję. Instrukcja for...in wygląda jak pętle:

for (variable in object) {
  instrukcje
}

Przykład
Następujaca funkcja pobiera obiekt i jego nazwę jako argument. Następnie iteruje ją nad wszystkimi właściwościami obiektu i zwraca łańcuch, którym jest lista właściwościami nazw i ich wartości.

function dump_props(obj, obj_name) {
  var result = "";
  for (var i in obj) {
   result += obj_name + "." + i + " = " + obj[i] + "<BR>"
  }
  result += "<HR>";
  return result;
}

Dla obiektu car z właściwościami make i model, będzie rezultat:

car.make = Ford
car.model = Mustang

Instrukcja with

Instrukcja with nawiązuje z domyślnym obiektem for ustawienia instrukcji. W JavaScript jakikolwiek z niewykwalifikowanych nazw bez ustawień instrukcji określającej domyślny obraz. Jeśli niewykwalifikowana nazwa odpowiada właściwości, to właściwość jest użyta w instrukcji; w przeciwnym wypadku zostanie użyta, zmienna lokalna lub globalna.

Składnia pętli with wygląda:

with (object){
  instrukcja
}

Przykład
Następująca instrukcja with określa, że obiekt Math jest obiektem domyślnym. Następująca instrukcja with odwołuje sie do właściwości instrukcji metod PI i cos i sin, bez specyficznego obiektu. JavaScript bierze na siebie obiekt Math dla tych referencji.

var a, x, y;
var r=10
with (Math) {
  a = PI * r * r;
  x = r * cos(PI);
  y = r * sin(PI/2);
}

Nota: Używając instrukcji with znacząco spowolniasz jego działanie.