Wartości

Wartości

JavaScript rozróżnia następujące typy:

  • Liczby (Number), takie jak 42 lub 3.14159
  • Logiczne (Boolean) wartość, true albo false
  • Łańcuchy znakowe (String), takie jak "Siema!"
  • null, specjalne słowo oznaczające wartość null (pustą); null jest także wartością prymitywną; ponieważ JavaScript rozróżnia małe/duże litery, null to nie to samo co Null, NULL czy jakkolwiek inaczej.
  • undefined podstawowa właściwość, której wartość jest nieokreślona; undefined także jest wartością prymitywną.

Ten względnie niewielki zestaw typów wartości - lub typów danych - pozwala wyposażyć Twoją aplikację w wiele użytecznych funkcji. Nie występuje wyraźna różnica pomiędzy liczbami całkowitymi a wartościami rzeczywistymi, tak jak i w JavaScript nie ma w ogóle jawnego rozróżnienia typów danych. Możesz jednak, przykładowo, użyć obiektu Date oraz jego metod do obsługi dat.

Obiekty i funkcje to inne podstawowe elementy języka. Obiekty można sobie wyobrazić jako nazwane pojemniki na wartości, a funkcje jako procedury, które są wykonywane przez Twoją aplikację.

Konwersja typu danych

JavaScript jest językiem programowania o dynamicznych typach. Oznacza to, że przy deklaracji zmiennej nie musisz określać jej typu. Typy danych w razie potrzeby są automatycznie konwertowane w trakcie wykonywania skryptu. Możemy, przykładowo, zadeklarować zmienną następująco:

var odpowiedz = 42

a później przypisać tej samej zmiennej wartość tekstową, na przykład:

odpowiedz = "Dziękuję za wszystkie ryby..."

Ponieważ JavaScript posiada dynamiczne typy, przypisanie to nie powoduje komunikatu błędu.

W wyrażeniach z operatorem + zawierających wartość tekstową oraz numeryczną, JavaScript konwertuje wartości numeryczne na tekst. Przyjrzyjmy się następującym instrukcjom.

x = "Odpowiedzią jest " + 42 // zwraca "Odpowiedzią jest 42"
y = 42 + " jest odpowiedzią" // zwraca "42 jest odpowiedzią"

W wyrażeniach z innymi operatorami, JavaScript nie konwertuje wartości numerycznej do postaci tekstowej. Na przykład:

"37" - 7 // zwraca 30
"37" + 7 // zwraca 377