Zmienne

 

Trzeba całość wyczyścić i uzgodnić z wersją EN: zmiany 06-2006

Zmienne

Zmiennych używa się jako symbolicznych nazw dla wartości w Twojej aplikacji. Nazwy zmiennych, nazywane identyfikatorami, podporządkowane są pewnym regułom.

Identyfikator JavaScript musi zaczynać się literą, podkreśleniem (_) lub znakiem dolara ($); kolejne znaki mogą być cyframi (0-9). Ponieważ JavaScript rozróżnia duże/małe litery, litery oznaczają znaki od "A"do "Z" (duże litery) oraz znaki od "a" do "z" (małe litery).

Poczynając od JavaScript 1.5, w identyfikatorze możesz używać znaków ISO 8859-1 lub Unicode takich jak å czy ą. Jako znaków w identyfikatorze możesz także używać \uXXXX - sekwencji ucieczki Unicode wypisanych na stronie Sekwencje ucieczki do Unicode.

Niektóre przykłady prawidłowych nazw to Number_hits, temp99 i _name.

Deklaracja zmiennych

Możesz zadeklarować zmienne na dwa sposoby:

  • Za pomocą słowa kluczowego var. Na przykład, var x = 42
  • Poprzez proste przypisanie wartości. Na przykład, x = 42

Ocena zmiennych

Zmienna lub element tablicy, którym nie przypisano wartości, mają wartość undefined. Rezultat oceny nieprzydzielonej zmiennej zależny jest od sposobu jej deklaracji:

  • Jeśli nieprzydzielona zmienna została zadeklarowana bez var, wynikiem oceny będzie runtime error.
  • Jeśli nieprzydzielona zmienna została zadeklarowana z var, wynikiem oceny będzie wartość niezdefiniowana lub NaN w kontekstach numerycznych.

Poniższy kod demonstruje ocenę nieprzydzielonych zmiennych.

function f1() {
   return y - 2;
}
f1() //Powoduje runtime error

function f2() {
   return var y - 2;
}
f2() //zwraca NaN

Aby określić, czy zmienna posiada wartość, możesz użyć undefined. W poniższym kodzie zmienna input nie posiada przypisanej wartości, więc instrukcja if przyjmuje wartość true.

var input;
if(input === undefined){
   doThis();
} else {
   doThat();
}

Wartość undefined zachowuje sie jak logiczne false w odpowiednim kontekście (boolean). Poniższy kod wykonuje funkcję myFunction, ponieważ element array nie został zdefiniowany:

myArray=new Array()
if (!myArray[0])
   myFunction()

Podczas oceny wartości zmiennej null, wartość null zachowuje się jak 0 w kontekście numerycznym oraz jako false w kontekście logicznym (boolean). Na przykład:

var n = null
n * 32 //zwraca 0

Zakres zmiennych

Zmienna zadeklarowana poza jakąkolwiek funkcją nazywana jest zmienną globalną (global); staje się ona dostępna dla dowolnego kodu w bieżącym dokumencie. Zmienna zadeklarowana wewnątrz funkcji staje się zmienną lokalną (local) i dostępna będzie jedynie wewnątrz tej funkcji.

Użycie var do zadeklarowania zmiennej global jest opcjonalne. Jednakże, musisz użyć var do zadeklarowania zmiennej wewnątrz funkcji.

Masz dostęp do zmiennych globalnych zadeklarowanych w jednym oknie lub ramce z innego okna/ramki poprzez podanie nazwy okna/ramki. Na przykład, jeśli zmienna phoneNumber jest zadeklarowana w dokumencie FRAMESET, to można się do niej odwołać z dokumentu potomnego poprzez parent.phoneNumber.

Zmienne globalne

Zmienne globalne są w istocie własnościami obiektu globalnego. W stronach internetowych obiektem globalnym jest window. dodać link wewnętrzny Możesz wiec ustawiać i odczytywać zmienne globalne przy użyciu składni window.zmienna. Analogicznie, podając nazwę ramki lub okna, możesz uzyskać dostęp do zmiennych zadeklarowanych w tym oknie lub ramce z innego okna lub ramki. Przykładowo: jeśli zmienna nazwana numerTelefonu została zadeklarowana w dokumencie FRAMESET, możesz odwołać się do tej zmiennej z ramki podrzędnej poprzez parent.numerTelefonu.