Operatory logiczne

Operatory logiczne

Operatory logiczne są typem użytym z wartością Boolean (logiczną); zwracają one wartość logiczną (true lub false). Jednakże, operatory && i || aktualnie zwracają wartość jednego ze określonych argumentów, więc jeśli któryś z tych operatorów jest użyty z wartością nielogiczną, to zwróci wartość nie-logiczną. Operatory logiczne są opisane w następującej tablicy.

Operatory Użycie Opis
&& expr1 && expr2 (Iloczyn logiczny AND) Zwraca expr1, jeśli jest konwertowany do false; w innym przypadku, zwraca expr2. Tak więc, kiedy użyjemy wartość logiczną, && zwróci true jeśli oba argumenty są true; w innym przypadku, zwróci false.
|| expr1 || expr2 (Suma logiczna OR) Zwróć expr1, jeśli jest konwertowany do true; w innym wypadku, zwróci expr2 logiczną. Tak więc, kiedy użyjemy wartość || zwróci true, jeśli oba argumenty są prawdziwe; jeśli oba są fałszywe, zwróci false.
! !expr (Negacja logiczna NOT) Zwraca false, jeśli jest pojedynczy argument konwertuje do true; w innym przypadku, zwróci true.

Tabela: Operatory logiczne

Przykłady wyrażeń, które potrafią być konwertowane do false, są to te, które prawie są ocenione do null, 0, pusty łańcuch (""), lub niezidentyfikowany.

Następujący kod pokazuje przykład operatora && (logiczny AND).

a1=true && true    // t && t zwraca true
a2=true && false   // t && f zwraca false
a3=false && true   // f && t zwraca false
a4=false && (3 == 4) // f && f zwraca false
a5="Cat" && "Dog"   // t && t zwraca Dog
a6=false && "Cat"   // f && t zwraca false
a7="Cat" && false   // t && f zwraca false

Następujący kod pokazuje przykład operatora || (logiczny OR).

o1=true || true    // t || t zwraca true
o2=false || true   // f || t zwraca true
o3=true || false   // t || f zwraca true
o4=false || (3 == 4) // f || f zwraca false
o5="Cat" || "Dog"   // t || t zwraca Cat
o6=false || "Cat"   // f || t zwraca Cat
o7="Cat" || false   // t || f zwraca Cat

Następujący kod pokazuje przykład operatora ! (logiczny NOT).

n1=!true       // !t zwraca false
n2=!false       // !f zwraca true
n3=!"Cat"       // !t zwraca false

Skrócona ocena

Wyrażenia logiczne są oceniane od lewego do prawego, są one testowane dla ewentualnych "skrótów" potrafiących wykonać wyrażenie wykonując następujące reguły:

 • false && coś_tam jest skrótem wykonującym wyrażenie fałszywe.
 • true || coś_tam jest skrótem wykonującym wyrażenie prawdziwe.

Zasady te są gwarancją, która te ewolucje zawsze poprawi. Notatka, która część coś_tam z powyższego wyrażenia jest nieoceniana, więc któraś strona nie wykona w pełni warunku jaki został założony.