Instrukcje warunkowe

Instrukcja warunkowa

Instrukcja warunkowa jest zestawem poleceń wykonywanych, jeżeli dany warunek jest spełniony JavaScript obsługuje dwie instrukcje warunkowe:if...else i switch.

Instrukcja if...else

Instrukcja if powoduje wykonanie kodu źródłowego instrukcja1 tylko wtedy, gdy warunek logiczny jest spełniony. Jeżeli zostanie użyty poszerzony wariant instrukcji if, to po spełnieniu warunku zostanie wykonany kod instrukcja1 lecz w przeciwnym wypadku zostanie wykonany kod instrukcja2. Instrukcja if ma postać:

if (warunek) {
  instrukcja1
}
[else {
  instrukcja2
} ]

Jakiekolwiek wyrażenie w JavaScript może mieć warunek, który jest oceniany czy jest on prawdziwy lub fałszywy. Instrukcja wykonuje jakąkolwiek instrukcję zawartą w JavaScript, włączając pomoc zagnieżdżonym instrukcjom if. Jeśli chcesz użyć więcej niż po instrukcji if lub instrukcji else musisz otoczyć instrukcję nawiasami klamrowymi, {}.

Nie powinieneś używać prostych zadań używając instrukcji warunkowej. Na przykład, nie używaj następującego kodu:

if(x = y)
{
  /* coś jest wykonywane */
}

Jeśli potrzebujesz użyć instrukcji warunkowej, aby wykonać zadanie, wstaw dodatkowy nawias wokół zadania. Na przykład, użyj if( (x = y) ).

Nie pomieszaj wartości prymitywnej logicznej true i false z true i false wartości logicznej obiektu. Jakikolwiek obiekt, którego wartość nie jest zidentyfikowana, null, zero, NaN, lub pusty łańcuch znaków, włączając obiekt logiczny, którego wartość jest fałszem staje się prawdziwy, kiedy przechodzi w instrukcję warunkową. Na przykład:

var b = new Boolean(false);
if (b) // ten warunek jest prawdziwy

Przykład
Następujący przykład funkcji checkData zwraca true i numer czcionki w obiekcie Text są trzy; W drugą stronę, to wyświetli alert ostrzegawczy i zwróci Ci false.

function checkData () {
  if (document.form1.threeChar.value.length == 3) {
   return true
  } else {
   alert("Enter exactly three characters. " +
   document.form1.threeChar.value + " is not valid.")
   return false
  }
}

Instrukcja switch

Instrukcja switch pozwala programowi na sprawdzenie ciągu warunków i próbuje wykonać wartość wyrażenia przypisana do odpowiedniej etykiety case. Jeśli jest to wyrażenie znalezione, program wykonuje załączoną instrukcję. Instrukcja switch wygląda w następujący sposób:

switch (expression){
  case label :
   statement;
   break;
  case label :
   statement;
   break;
  ...
  default : statement;
}

Najpierw program szuka etykietę odpowiedniego wyrażenia i wykonuje załączoną instrukcję. Jeśli znaleziona zostaje nie odpowiednia etykieta, program szuka domyślnej instrukcji i jeśli znajdzie wykonuje załączoną instrukcję. Jeśli nie domyślna instrukcja jest znaleziona, program kontynuuje wykonywanie instrukcji aż do końca instrukcji switch.

Opcjonalnie instrukcja break połączona z każdą etykietą case zapewnia przerwanie programu z całego bloku switch odpowiednio raz jak jest wykonana instrukcja i kontynuuje wykonywanie następnej instrukcji switch. Jeśli opuszcza break, program kontynuuje wykonywanie aż do następnej instrukcji w switch.

Przykład
W następującym przykładzie, jeśli expr sprawdza "Bananas", program szuka odpowiednią wartość z case "Bananas" i wykonuje załączoną instrukcję. Kiedy napotka break, progaram przerywa switch. Jeśli break zostało opuszczone, instrukcja zostanie wykonana dla case "Cherries".

switch (expr) {
  case "Oranges" :
   document.write("Oranges are $0.59 a pound.<BR>");
   break;
  case "Apples" :
   document.write("Apples are $0.32 a pound.<BR>");
   break;
  case "Bananas" :
   document.write("Bananas are $0.48 a pound.<BR>");
   break;
  case "Cherries" :
   document.write("Cherries are $3.00 a pound.<BR>");
   break;
  default :
   document.write("Sorry, we are out of " + i + ".<BR>");
}

document.write("Is there anything else you'd like?<BR>");