Kontrola sprawdzania pisowni w formularzach HTML

 

Firefox 2 wprowadza wsparcie dla sprawdzania pisowni w polach i obszarach tekstowych w formularzach. Użytkownik może, używając interfejsu about:config, włączyć lub wyłączyć sprawdzanie pisowni oraz czy sprawdzać zawartość zarówno obszarów tekstowych jak również pól, czy tylko obszarów.

Domyślnie zwartość obszarów tekstowych jest sprawdzana, a pól - nie.

Jednakże, mogą zdarzyć się sytuacje kiedy takie zachowanie może nie być poprawne. Dla przykładu, jeśli obszar tekstowy służyć ma do wprowadzania lub edycji HTML lub podobnych danych, sprawdzanie pisowni stanowiłoby raczej przeszkodę aniżeli pomoc. Podobnie, mogą zdarzyć się sytuacje, kiedy strona sieci Web powinna rekomendować Firefoksowi by sprawdzanie pisowni było włączone dla określonego pola tekstowego.

Jeśli strona sieci Web wymaga włączenia lub wyłączenia sprawdzania pisowni dla danego elementu <input>, autor może zastosować atrybut spellcheck, podając wartość true jeśli sprawdzanie pisowni powinno być włączone lub false - jeśli powinno być wyłączone.

Proszę pamiętać, że rekomendacja strony może zostać zignorowana jeśli użytkownik wyłączył sprawdzanie pisowni globalnie, poprzez ustawienie wartości layout.spellcheckDefault na 0. Jeśli layout.spellcheckDefault ma jakąkolwiek inną wartość, rekomendacje są brane pod uwagę.

Możesz zakodować pole tekstowe by używało sprawdzania pisowni używając kodu HTML podobnego do poniższego:

<input type="text" size="50" spellcheck="true">

Podobnie, możesz zakodować pole tekstowe z wyłączonym sprawdzaniem pisowni używając kodu HTML podobnego do poniższego:

<textarea spellcheck="false"></textarea>

Możesz również zastosować atrybut spellcheck do innych elementów, jak na przykład elementy <span> i <div>. W tym wypadku jakiekolwiek zawarte w nich elementy <input> zastosują to ustawienie; elementy nie posiadające atrybutu spellcheck odziedziczą ustawienie sprawdzania pisowni po ich rodzicach. Jeśli nie ma żadnych podanych ustawień, zastosowane zostaną domyślne ustawienia użytkownika.

Na przykład:

<div spellcheck="true">
  <label>Wpisz zdanie: </label><input type="text" size="50">
  <br />
  <label>Wpisz inne zdanie: </label><input type="text" size="50">
</div>
<br />
<label>Wpisz trzecie zdanie: </label><input type="text" size="50">

W tym fragmencie kodu HTML, zawartość pierwszych dwóch pól tekstowych zostanie sprawdzona, za to trzeciego - nie.