element.name

Podsumowanie

name pobiera lub ustawia atrybut name obiektu DOM. Ma zastosowanie tylko dla poniższych elementów: anchor, applet, form, frame, iframe, image, input, map, meta, object, option, param, select i textarea.

name można wykorzystać w metodzie getElementsByName, w obiekcie form i w kolekcji elements. Jeśli zostanie użyta dla formularza lub kolekcji elementów, właściwość tak może zwrócić jeden element lub ich kolekcję.

Składnia

HTMLElement.name = string;
var elName = HTMLElement.name;

var kontrolka = HTMLFormElement.nazwaElementu;
var kolekcjaKontrolek = HTMLFormElement.elements.nazwaElementu;

Przykład

<form action="" name="formA">
  <input type="text" value="foo">
</form>

<script type="text/javascript">

  // pobierz referncję do pierwszego elementu formularza
  var formElement = document.forms['formA'].elements[0];

  // nadaj mu nazwę
  formElement.name = 'inputA';

  // i wyświetl jego wartość
  alert(document.forms['formA'].elements['inputA'].value);

</script>

uwagi

W przeglądarce Internet Explorer (IE) nie można modyfikować właściwości name obiektów DOM utworzonych za pomocą createElement.

Specyfikacja

Specyfikacja W3C DOM 2 HTML: