mozilla

Porównywanie wersji

XML w Mozilli

Change Revisions

Wersja 142852:

Sprawdzenie wersji 142852 wykonane przez VooEak

Wersja 142853:

Sprawdzenie wersji 142853 wykonane przez VooEak

Tytuł:
XML w Mozilli
XML w Mozilli
Ciąg znaków:
XML_w_Mozilli
XML_w_Mozilli
Etykiety:
XML, Wszystkie_kategorie, Strony_wymagające_dopracowania
XML, Wszystkie_kategorie, Strony_wymagające_dopracowania
Treść:

Revision 142852
Revision 142853
n8      {{template.Dopracuj()}}n8      {{ Dopracuj() }}
n47      Kod większości podstawowego wsparcia dla XML-a może zostać n47      Kod większości podstawowego wsparcia dla XML-a może zostać 
>znaleziony w następujących katalogach serwera CVS Mozilli: {{temp>znaleziony w następujących katalogach serwera CVS Mozilli: {{ Sou
>late.Source("content/xml/")}}, {{template.Source("parser/expat/")>rce("content/xml/") }}, {{ Source("parser/expat/") }}oraz {{ Sour
>}}oraz {{template.Source("parser/htmlparser/")}}.>ce("parser/htmlparser/") }}.
n199      Mamy rozsądne wsparcie <a href="pl/XHTML">XHTML</a>-a, więkn199      Mamy rozsądne wsparcie <a href="pl/XHTML">XHTML</a>-a, więk
>szość rzeczy powinna działać. Dokumenty XHTML traktujemy różnie w>szość rzeczy powinna działać. Dokumenty XHTML traktujemy różnie w
> zależności od ich typu mime (lub rozszerzenia jeśli pliki są ład> zależności od ich typu mime (lub rozszerzenia jeśli pliki są ład
>owane z dysków lokalnych). Files that go through the <a href="pl/>owane z dysków lokalnych). Plikom, które przechodzą przez <i>code
>HTML">HTML</a> code path are not checked for well-formedness. You> path</i> <a href="pl/HTML">HTML</a>-a, nie jest sprawdzana well-
> will also notice not all XHTML features are supported when you e>formedness. You will also notice not all XHTML features are suppo
>xercise the HTML code path.>rted when you exercise the HTML code path.
n244      The entire document need not be XHTML. You can use XHTML eln244      The entire document need not be XHTML. You can use XHTML el
>ements inside an arbitrary XML document by using the XHTML namesp>ements inside an arbitrary XML document by using the XHTML namesp
>ace. See the {{template.Anch("Testing and QA")}} section for samp>ace. See the {{ Anch("Testing and QA") }} section for samples. Th
>les. The correct XHTML namespace is <code><span class="plain">htt>e correct XHTML namespace is <code><span class="nowiki">http://ww
>p://www.w3.org/1999/xhtml</span></code>>w.w3.org/1999/xhtml</span></code>
n264      XML Linking support includes <a class="external" href="httpn264      XML Linking support includes <a class="external" href="http
>://www.w3.org/TR/xmlbase">XML Base</a> (used only when you mouse >://www.w3.org/TR/xmlbase">XML Base</a> (used only when you mouse 
>over a link or click a link) and simple <a class="external" href=>over a link or click a link) and simple <a class="external" href=
>"http://www.w3.org/TR/xlink/">XLinks</a>. You can make any XML el>"http://www.w3.org/TR/xlink/">XLinks</a>. You can make any XML el
>ement into an XLink by using the XLink namespace <code><span clas>ement into an XLink by using the XLink namespace <code><span clas
>s="plain">http://www.w3.org/1999/xlink</span></code>. You can als>s="nowiki">http://www.w3.org/1999/xlink</span></code>. You can al
>o use the linking elements from the XHTML namespace. See the {{te>so use the linking elements from the XHTML namespace. See the {{ 
>mplate.Anch("Testing and QA")}} section for samples.>Anch("Testing and QA") }} section for samples.
265    </p>
266    <p>265    </p>
266    <p>
267      For pointing into resources in XML documents Mozilla also s267      For pointing into resources in XML documents Mozilla also s
>upports <a class="external" href="http://lists.w3.org/Archives/Pu>upports <a class="external" href="http://lists.w3.org/Archives/Pu
>blic/www-xml-linking-comments/2001AprJun/att-0074/01-NOTE-FIXptr->blic/www-xml-linking-comments/2001AprJun/att-0074/01-NOTE-FIXptr-
>20010425.htm">FIXptr</a>, a simplified, non-compatible version of>20010425.htm">FIXptr</a>, a simplified, non-compatible version of
> XPointer. In addition to using FIXptr in links, it is possible t> XPointer. In addition to using FIXptr in links, it is possible t
>o use it from scripts. See the proprietary {{template.Source("dom>o use it from scripts. See the proprietary {{ Source("dom/public/
>/public/idl/core/nsIDOMXMLDocument.idl")}} interface. There is te>idl/core/nsIDOMXMLDocument.idl") }} interface. There is test case
>st case for <a class="external" href="https://bugzilla.mozilla.or> for <a class="link-https" href="https://bugzilla.mozilla.org/att
>g/attachment.cgi?id=46954&amp;action=view">FIXptr links</a> and a>achment.cgi?id=46954&amp;action=view">FIXptr links</a> and a <a c
> <a class="external" href="https://bugzilla.mozilla.org/attachmen>lass="link-https" href="https://bugzilla.mozilla.org/attachment.c
>t.cgi?id=61629&amp;action=view">scripting example</a>.>gi?id=61629&amp;action=view">scripting example</a>.
268    </p>
269    <p>268    </p>
269    <p>
270      Since 1.4alpha, Mozilla also supports <a class="external" h270      Since 1.4alpha, Mozilla also supports <a class="external" h
>ref="http://www.w3.org/TR/xptr-framework/">XPointer Framework</a>>ref="http://www.w3.org/TR/xptr-framework/">XPointer Framework</a>
>, <a class="external" href="http://www.w3.org/TR/xptr-element/">X>, <a class="external" href="http://www.w3.org/TR/xptr-element/">X
>Pointer <code>element()</code> scheme</a>, <a class="external" hr>Pointer <code>element()</code> scheme</a>, <a class="external" hr
>ef="http://www.w3.org/TR/xptr-xmlns/">XPointer <code>xmlns()</cod>ef="http://www.w3.org/TR/xptr-xmlns/">XPointer <code>xmlns()</cod
>e> scheme</a>, XPointer <code>fixptr()</code> scheme and <a class>e> scheme</a>, XPointer <code>fixptr()</code> scheme and <a class
>="external" href="http://www.simonstl.com/ietf/draft-stlaurent-xp>="external" href="http://www.simonstl.com/ietf/draft-stlaurent-xp
>ath-frag-00.html">XPointer <code>xpath1()</code> scheme</a>. The >ath-frag-00.html">XPointer <code>xpath1()</code> scheme</a>. The 
>XPointer processor is extensible and it is easy to implement supp>XPointer processor is extensible and it is easy to implement supp
>ort for other schemes - have a look at the {{template.Source("con>ort for other schemes - have a look at the {{ Source("content/xml
>tent/xml/document/public/nsIXPointer.idl", "API")}}. The <code>xp>/document/public/nsIXPointer.idl", "API") }}. The <code>xpath1()<
>ath1()</code> scheme was {{template.Source("content/xslt/src/xpat>/code> scheme was {{ Source("content/xslt/src/xpath/nsXPath1Schem
>h/nsXPath1Scheme.cpp", "implemented using this extensible mechani>e.cpp", "implemented using this extensible mechanism") }}. There 
>sm")}}. There is also a {{template.Source("dom/public/idl/core/ns>is also a {{ Source("dom/public/idl/core/nsIDOMXMLDocument.idl", 
>IDOMXMLDocument.idl", "proprietary API from scripts")}} to the XP>"proprietary API from scripts") }} to the XPointer processor. The
>ointer processor. There is a <a class="external" href="https://bu>re is a <a class="link-https" href="https://bugzilla.mozilla.org/
>gzilla.mozilla.org/attachment.cgi?id=119333&amp;action=view">test>attachment.cgi?id=119333&amp;action=view">testcase for XPointers<
>case for XPointers</a> that you can also study.>/a> that you can also study.
n282      <code>document.load()</code> is a part of an old version ofn282      <code>document.load()</code> is a part of an old version of
> the W3C <a class="external" href="http://www.w3.org/TR/DOM-Level> the W3C <a class="external" href="http://www.w3.org/TR/DOM-Level
>-3-LS/load-save.html#LS-DocumentLS">DOM Level 3 Load &amp; Save m>-3-LS/load-save.html#LS-DocumentLS">DOM Level 3 Load &amp; Save m
>odule</a>. Mozilla currently implements only the <code>load()</co>odule</a>. Mozilla currently implements only the <code>load()</co
>de> method and the <code>async</code> property. Since 1.4alpha it>de> method and the <code>async</code> property. Since 1.4alpha it
> has been possible to load documents synchronously, before that i> has been possible to load documents synchronously, before that i
>t was only asynchronous. {{template.Source("content/xml/tests/loa>t was only asynchronous. {{ Source("content/xml/tests/load/", "Se
>d/", "See the load sample")}} in the XML tests directory. (Loadin>e the load sample") }} in the XML tests directory. (Loading the l
>g the load.html file from the LXR generated page will not work be>oad.html file from the LXR generated page will not work because L
>cause LXR will munge the test.xml file into HTML and serve it as >XR will munge the test.xml file into HTML and serve it as HTML. T
>HTML. To test this functionality, create the files on your local >o test this functionality, create the files on your local disk or
>disk or on a webserver.)> on a webserver.)
n349            http://www.saxproject.org/n349            <a class=" external" href="http://www.saxproject.org/
 >" rel="freelink">http://www.saxproject.org/</a>
n454      Next big tasks would include support for XPointer <code>xpon454      Next big tasks would include support for XPointer <code>xpo
>inter()</code> scheme ({{template.Bug(32832)}}), XInclude ({{temp>inter()</code> scheme ({{ Bug("32832") }}), XInclude ({{ Bug("201
>late.Bug(201754)}}), XML Catalogs ({{template.Bug(98413)}}), XFor>754") }}), XML Catalogs ({{ Bug("98413") }}), XForms ({{ Bug("978
>ms ({{template.Bug(97806)}}; work being done on implementing this>06") }}; work being done on implementing this as an extension), v
> as an extension), validating parser ({{template.Bug(196355)}}), >alidating parser ({{ Bug("196355") }}), XML Schemas, and incremen
>XML Schemas, and incremental layout of XML document ({{template.B>tal layout of XML document ({{ Bug("18333") }}).
>ug(18333)}}). 
n466      Most of the core XML test documents on the CVS server are ln466      Most of the core XML test documents on the CVS server are l
>ocated in {{template.Source("content/xml/tests")}}. We also have >ocated in {{ Source("content/xml/tests") }}. We also have a coupl
>a couple online: the books demo and the IRS table of contents dem>e online: the books demo and the IRS table of contents demo. Both
>o. Both of them demonstrate XML, Associating stylesheets with XML> of them demonstrate XML, Associating stylesheets with XML, displ
>, displaying XML with CSS, Namespaces in XML, XHTML, simple XLink>aying XML with CSS, Namespaces in XML, XHTML, simple XLinks, and 
>s, and manipulation of XML with scripts via DOM.>manipulation of XML with scripts via DOM.
t482    </p>{{ wiki.languages( { "en": "en/XML_in_Mozilla", "zh-cn": t482    </p>{{ languages( { "en": "en/XML_in_Mozilla", "zh-cn": "cn/M
>"cn/Mozilla\u4e2d\u7684XML", "it": "it/XML_in_Mozilla", "es": "es>ozilla\u4e2d\u7684XML", "it": "it/XML_in_Mozilla", "es": "es/XML_
>/XML_en_Mozilla", "fr": "fr/XML_dans_Mozilla", "ja": "ja/XML_in_M>en_Mozilla", "fr": "fr/XML_dans_Mozilla", "ja": "ja/XML_in_Mozill
>ozilla" } ) }}>a" } ) }}

Wróć do historii