mozilla

Porównywanie wersji

XMLHttpRequest

Change Revisions

Wersja 138699:

Sprawdzenie wersji 138699 wykonane przez Flaneur

Wersja 288853:

Sprawdzenie wersji 288853 wykonane przez fnevgeny

Tytuł:
XMLHttpRequest
XMLHttpRequest
Ciąg znaków:
XMLHttpRequest
XMLHttpRequest
Etykiety:
AJAX, XMLHttpRequest, Wszystkie_kategorie
AJAX, XMLHttpRequest, Wszystkie_kategorie
Treść:

Revision 138699
Revision 288853
n16    <h3 name="Podstawy">n16    <h3 id="Podstawy" name="Podstawy">
n25    <h4 name="Przyk.C5.82ad">n25    <h4 id="Przyk.C5.82ad" name="Przyk.C5.82ad">
n41    <h4 name="Przyk.C5.82ad_dla_protoko.C5.82u_innego_ni.C5.BC_HTn41    <h4 id="Przyk.C5.82ad_dla_protoko.C5.82u_innego_ni.C5.BC_HTTP
>TP">>" name="Przyk.C5.82ad_dla_protoko.C5.82u_innego_ni.C5.BC_HTTP">
n52      <b>Uwaga:</b> protokoły <code><a class=" external" href="fin52      <b>Uwaga:</b> protokoły <code><a class=" external" href="fi
>le:///" rel="freelink">file:///</a></code> i <code><a class=" lin>le:///" rel="freelink">file:///</a></code> i <code><a class=" lin
>k-ftp" href="ftp://" rel="freelink">ftp://</a></code> nie zwracaj>k-ftp" href="ftp://" rel="freelink">ftp://</a></code> nie zwracaj
>ą kodu stanu HTTP, stąd w ich przypadku własność <code>status</co>ą kodu stanu HTTP, stąd w ich przypadku własność <code>status</co
>de> zwraca wartość zero, a własność <code>statusText</code> zawie>de> zwraca wartość zero, a własność <code>statusText</code> zawie
>ra pusty ciąg znaków. Aby uzyskać więcej informacji, patrz {{ Bug>ra pusty ciąg znaków. Aby uzyskać więcej informacji, patrz {{ Bug
>("331610") }}.>(331610) }}.
n54    <h3 name="Zastosowanie_asynchroniczne">n54    <h3 id="Zastosowanie_asynchroniczne" name="Zastosowanie_async
 >hroniczne">
n60    <h4 name="Przyk.C5.82ad_2">n60    <h4 id="Przyk.C5.82ad_2" name="Przyk.C5.82ad_2">
n76    <h4 name="Monitorowanie_post.C4.99pu">n76    <h4 id="Monitorowanie_post.C4.99pu" name="Monitorowanie_post.
 >C4.99pu">
n113      <b>Uwaga:</b> przy korzystaniu z funkcji obsługi zdarzeń w n113      <b>Uwaga:</b> przy korzystaniu z funkcji obsługi zdarzeń w 
>dokumentach XML reprezentowanych przez obiekt <code>XMLDocument</>dokumentach XML reprezentowanych przez obiekt <code>XMLDocument</
>code> program <a href="pl/Firefox_3">Firefox 3</a> sprawdza, czy >code> program <a href="pl/Firefox_3">Firefox 3</a> sprawdza, czy 
>wartości własności <code>target</code>, <code>currentTarget</code>wartości własności <code>target</code>, <code>currentTarget</code
>> i <code>this</code> obiektu zdarzenia wskazują na właściwe obie>> i <code>this</code> obiektu zdarzenia wskazują na właściwe obie
>kty. Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz {{ Bug("198595") }>kty. Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz {{ Bug(198595) }}.
>}. 
n115    <h3 name="Inne_w.C5.82asno.C5.9Bci_i_metody">n115    <h3 id="Inne_w.C5.82asno.C5.9Bci_i_metody" name="Inne_w.C5.82
 >asno.C5.9Bci_i_metody">
n121    <h4 name="responseXML">n121    <h4 id="responseXML" name="responseXML">
n127    <h4 name="overrideMimeType.28.29">n127    <h4 id="overrideMimeType.28.29" name="overrideMimeType.28.29"
 >>
n142    <h4 name="setRequestHeader.28.29">n142    <h4 id="setRequestHeader.28.29" name="setRequestHeader.28.29"
 >>
n157    <h4 name="getResponseHeader.28.29">n157    <h4 id="getResponseHeader.28.29" name="getResponseHeader.28.2
 >9">
n169    <h4 name="abort.28.29">n169    <h4 id="abort.28.29" name="abort.28.29">
n181    <h4 name="mozBackgroundRequest">n181    <h4 id="mozBackgroundRequest" name="mozBackgroundRequest">
n185      {{ Fx_minversion_inline("3") }} Za pomocą tej własności możn185      {{ Fx_minversion_inline(3) }} Za pomocą tej własności można
>na wyłączyć okna dialogowe uwierzytelniania i niewłaściwego certy> wyłączyć okna dialogowe uwierzytelniania i niewłaściwego certyfi
>fikatu, które mogą pojawiać się przy wysyłaniu żądania. Żądanie, >katu, które mogą pojawiać się przy wysyłaniu żądania. Żądanie, dl
>dla którego ustawiono tę własność, nie będzie ponadto anulowane n>a którego ustawiono tę własność, nie będzie ponadto anulowane naw
>awet w przypadku zamknięcia okna, z którego zostało wysłane. Włas>et w przypadku zamknięcia okna, z którego zostało wysłane. Własno
>ność ta działa wyłącznie w kodzie chrome.>ść ta działa wyłącznie w kodzie chrome.
n193    <h3 name="Zastosowanie_w_komponentach_XPCOM">n193    <h3 id="Zastosowanie_w_komponentach_XPCOM" name="Zastosowanie
 >_w_komponentach_XPCOM">
n228    <h3 name="Ograniczona_liczba_jednoczesnych_po.C5.82.C4.85cze.n228    <h3 id="Ograniczona_liczba_jednoczesnych_po.C5.82.C4.85cze.C5
>C5.84_nawi.C4.85zywanych_przez_obiekty_XMLHttpRequest">>.84_nawi.C4.85zywanych_przez_obiekty_XMLHttpRequest" name="Ograni
 >czona_liczba_jednoczesnych_po.C5.82.C4.85cze.C5.84_nawi.C4.85zywa
 >nych_przez_obiekty_XMLHttpRequest">
n234    <h3 name="Zawarto.C5.9B.C4.87_binarna">n234    <h3 id="Zawarto.C5.9B.C4.87_binarna" name="Zawarto.C5.9B.C4.8
 >7_binarna">
n240    <h4 name="Pobieranie_zawarto.C5.9Bci_binarnej">n240    <h4 id="Pobieranie_zawarto.C5.9Bci_binarnej" name="Pobieranie
 >_zawarto.C5.9Bci_binarnej">
n263    <h4 name="Wysy.C5.82anie_zawarto.C5.9Bci_binarnej">n263    <h4 id="Wysy.C5.82anie_zawarto.C5.9Bci_binarnej" name="Wysy.C
 >5.82anie_zawarto.C5.9Bci_binarnej">
n277      Zawartość binarną można także wysłać, przekazując instancjęn277      Zawartość binarną można także wysłać, przekazując instancję
> interfejsu <a href="pl/NsIFileInputStream">nsIFileInputStream</a> interfejsu <a href="/pl/NsIFileInputStream" title="pl/NsIFileInp
>> do metody <code>req.send()</code>. W takim przypadku nie jest k>utStream">nsIFileInputStream</a> do metody <code>req.send()</code
>onieczne ustawienie nagłówka <code>Content-Length</code>:>>. W takim przypadku nie jest konieczne ustawienie nagłówka <code
 >>Content-Length</code>:
n288  var mimeService = Components.classes["@mozilla.org/mime;1"].cren288  var mimeService = Components.classes["@mozilla.org/mime;1"].get
>ateInstance(Components.interfaces.nsIMIMEService);>Service(Components.interfaces.nsIMIMEService);
n300    <h3 name="Pomijanie_pami.C4.99ci_podr.C4.99cznej">n300    <h3 id="Pomijanie_pami.C4.99ci_podr.C4.99cznej" name="Pomijan
 >ie_pami.C4.99ci_podr.C4.99cznej">
n323    <h3 name="Pobieranie_kodu_JSON_i_JavaScript_w_rozszerzeniach"n323    <h3 id="Pobieranie_kodu_JSON_i_JavaScript_w_rozszerzeniach" n
>>>ame="Pobieranie_kodu_JSON_i_JavaScript_w_rozszerzeniach">
t329    <h3 name="Odno.C5.9Bniki">t329    <h3 id="Odno.C5.9Bniki" name="Odno.C5.9Bniki">

Wróć do historii