number


Funkcja number konwertuje obiekt do liczby i zwraca liczbę.

Składnia

number( [obiekt] )

Argumenty

obiekt (opcjonalny)
Obiekt, który ma zostać przekonwertowany do liczby. Jeśli pominięty, użyty zostanie wierzchołek aktualnego kontekstu.

Zwraca

Liczbę będącą wynikiem konwersji obiektu.

Uwagi

  • Łańcuchy znaków są konwertowane do liczby poprzez usunięcie poprzedzających białych znaków znajdujących się przed liczbą i zignorowanie białych znaków występujących po niej. Jeśli łańcuch znaków nie odpowiada temu wzorcowi, jest on konwertowany do wartości NaN.
  • Logiczna prawda jest konwertowana do 1. Fałsz jest konwertowany do 0.
  • Zbiór wierzchołków jest konwertowany najpierw do łańcucha znaków tak, jak przez funkcję string(), a następnie konwertowany w ten sam sposób, co argument będący łańcuchem znaków.
  • Typ obiektu inny niż cztery typy podstawowe jest konwertowany do liczby w sposób zależny od tego typu.

Definicja

XPath 1.0 4.4

Gecko

Obsługuje.