count


Funkcja count zlicza liczbę wierzchołków w zbiorze zbiór_wierzchołków i zwraca liczbę całkowitą.

Składnia

count( zbiór_wierzchołków )

Argumenty

zbiór_wierzchołków
Zbiór wierzchołków do zliczenia.

Zwraca

Liczbę całkowitą reprezentującą liczbę wierzchołków w zbiorze zbiór_wierzchołków.

Definicja

XPath 1.0 4.1

Gecko

Obsługuje.