<circle>

Element SVG jest podstawowym kształtem SVG, używanym do tworzenia okręgów w oparciu o punkt środkowy i promień.<circle>

<svg viewBox="0 0 100 100" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
  <circle cx="50" cy="50" r="50" />
</svg>

Atrybuty

cx
Ten atrybut definiuje współrzędną osi X środka elementu.
Typ wartości : <długość> | <procent> ; Wartość domyślna : 0; Animowalny : tak
cy
Ten atrybut definiuje współrzędną osi y środka środka elementu.
Typ wartości<długość> | <procent> ; Wartość domyślna : 0; Animowalny : tak
r
Ten atrybut definiuje promień elementu.
Wartość mniejsza lub równa zero powoduje wyłączenie renderowania okręgu.
Typ wartości : <length> ; Wartość domyślna : 0; Animowalny : tak
ścieżkaLength
Ten atrybut pozwala określić całkowitą długość ścieżki w jednostkach użytkownika.
Typ wartości : <liczba> ; Wartość domyślna : brak ; Animowalny : tak

Uwaga: Począwszy od SVG2 i Geometria Propertie s, czyli te atrybuty mogą być również używane jako właściwości CSS dla tego elementu.SVG2 cx, cyand r are

Globalne atrybuty

Główne atrybuty
Przede wszystkim: id, tabindex
Atrybuty stylizacji
class, style
Atrybuty warunkowego przetwarzania
Przede wszystkim: requiredExtensions, systemLanguage
Atrybuty zdarzeń
Global event attributes, Graphical event attributes
Presentation Attributes
Most notably: clip-path, clip-rule, color, color-interpolation, color-rendering, cursor, display, fill, fill-opacity, fill-rule, filter, mask, opacity, pointer-events, shape-rendering, stroke, stroke-dasharray, stroke-dashoffset, stroke-linecap, stroke-linejoin, stroke-miterlimit, stroke-opacity, stroke-width, transform, vector-effect, visibility
ARIA Attributes
aria-activedescendant, aria-atomic, aria-autocomplete, aria-busy, aria-checked, aria-colcount, aria-colindex, aria-colspan, aria-controls, aria-current, aria-describedby, aria-details, aria-disabled, aria-dropeffect, aria-errormessage, aria-expanded, aria-flowto, aria-grabbed, aria-haspopup, aria-hidden, aria-invalid, aria-keyshortcuts, aria-label, aria-labelledby, aria-level, aria-live, aria-modal, aria-multiline, aria-multiselectable, aria-orientation, aria-owns, aria-placeholder, aria-posinset, aria-pressed, aria-readonly, aria-relevant, aria-required, aria-roledescription, aria-rowcount, aria-rowindex, aria-rowspan, aria-selected, aria-setsize, aria-sort, aria-valuemax, aria-valuemin, aria-valuenow, aria-valuetext, role

Usage notes

missing

Specifications

Zgodność przeglądarki

BCD tables only load in the browser

Zobacz też