function*

Deklaracja function*  (Słowo kluczowe function przed gwiazdką) definiuje funkcję generatora, która zwraca obiekt Generator.

Możesz także zdefinować funkcje generatora używając konstruktora GeneratorFunction oraz function* expression.

Składnia

function* name([param[, param[, ... param]]]) {
  statements
}
name
Nazwa funkcji.
param
Nazwa argumentu przekazywanego do funkcji. Funkcja może posiadać maksymalnie 255 argumentów.
statements
Polecenia wypełniające ciało funkcji.

Opis

Generatory są specyficznym rodzajem funkcji, która może być zatrzymywana i wznawiana. Pomiędzy kolejnymi wznowieniami zachowany jest kontekst (variable bindings).

Wywołanie funkcji generatora nie wykonuje poleceń w niej zawartych od razu; Zamiast tego, zwracany jest obiekt iteratora. Dopiero kiedy na iteratorze wywoływana jest metoda next() wykonywane jest ciało funkcji, do momentu wystąpienia pierwszego wyrażenia yieldyield Określa jaka wartość zostanie zwrócona z generatora lub, jeśli użyto yield*, wskazuje na kolejny do wywołania generator. Metoda next() zwraca obiekt z właściwością value zawierającą zwróconą przez yield wartość oraz właściowść done , która wskazuje czy generator zwórcił już wartość ostatniego yield. Wywołanie metody next() z argumentem, będzie wznawiało wykonywanie generatora za miejscem gdzie występował yield wstrzymujący generator.

Przykłady

Prosty przykład

function* idMaker() {
 var index = 0;
 while (index < 3)
  yield index++;
}

var gen = idMaker();

console.log(gen.next().value); // 0
console.log(gen.next().value); // 1
console.log(gen.next().value); // 2
console.log(gen.next().value); // undefined
// ...

Przykład z yield*

function* anotherGenerator(i) {
 yield i + 1;
 yield i + 2;
 yield i + 3;
}

function* generator(i) {
 yield i;
 yield* anotherGenerator(i);
 yield i + 10;
}

var gen = generator(10);

console.log(gen.next().value); // 10
console.log(gen.next().value); // 11
console.log(gen.next().value); // 12
console.log(gen.next().value); // 13
console.log(gen.next().value); // 20

Przekazywanie parametrów do generatora

function* logGenerator() {
 console.log(yield);
 console.log(yield);
 console.log(yield);
}

var gen = logGenerator();

// the first call of next executes from the start of the function
// until the first yield statement
gen.next();
gen.next('pretzel'); // pretzel
gen.next('california'); // california
gen.next('mayonnaise'); // mayonnaise

Wyrażenie return wewnątrz generatora

function* yieldAndReturn() {
 yield "Y";
 return "R";
 yield "unreachable";
}

var gen = yieldAndReturn()
console.log(gen.next()); // { value: "Y", done: false }
console.log(gen.next()); // { value: "R", done: true }
console.log(gen.next()); // { value: undefined, done: true }

Generator nie jest typowym konstruktorem

function* f() {}
var obj = new f; // throws "TypeError: f is not a constructor"

Specyfikacja

Specification Status Comment
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'function*' in that specification.
Standard Initial definition.
ECMAScript 2016 (ECMA-262)
The definition of 'function*' in that specification.
Standard Changed that generators should not have [[Construct]] trap and will throw when used with new.
ECMAScript Latest Draft (ECMA-262)
The definition of 'function*' in that specification.
Draft  

Kompatybilność przeglądarek

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help!
Feature Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer  Edge Opera Safari (WebKit)
Basic support 39.0 26.0 (26.0) No support 13 26 10
yield* (Yes) 27.0 (27.0) No support 13 26 10
IteratorResult object instead of throwing (Yes) 29.0 (29.0) No support 13 (Yes) ?
Not constructable with new as per ES2016 (Yes) 43.0 (43.0) ? ? ? ?
Trailing comma in parameters ? 52.0 (52.0) ? ? ?
Feature Android Android Webview Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile Chrome for Android
Basic support No support (Yes) 26.0 (26.0) No support No support 10 39.0
yield* No support (Yes) 27.0 (27.0) No support No support 10 (Yes)
IteratorResult object instead of throwing No support ? 29.0 (29.0) No support No support ? (Yes)
Not constructable with new as per ES2016 ? ? 43.0 (43.0) ? ? ? ?
Trailing comma in parameters ? ? 52.0 (52.0) ? ? ? ?

Firefox-specific notes

Generatory i iteratory w Firefox przed wersją 26

Starsze wersje Firefox implementują nieco inną, bardziej archaiczną propozycje specyfikacji. W starszych wersjach definiowanie generatorów odbywało się za pomocą wyłącznie słowa kluczowego function (bez dodatkowej gwiazdki). Tą i wiele innych drobnych różnic można sprawdzić na Legacy generator function.

IteratorResult zwraca obiekt zamiast rzucać wyjątek

Począwszy od silnika Gecko 29 (Firefox 29 / Thunderbird 29 / SeaMonkey 2.26), zakończony generator nie rzuca już więcej wyjątkami TypeError "generator has already finished". W zamian za to zwraca obiekt IteratorResult w postaci { value: undefined, done: true } (błąd 958951).

Zobacz także