mozilla
Wyniki wyszukiwania

  for

  Podsumowanie

  Tworzy pętlę, która składa się z trzech opcjonalnych wyrażeń, załączonych w nawiasach i oddzielonych średnikami, po których występuje instrukcja wykonywana w pętli.

  Instrukcja
  Zaimplementowana w: JavaScript 1.0, NES 2.0
  Wersja ECMA: ECMA-262

  Składnia

  for ([wyrażenie-wstępne]; [warunek]; [wyrażenie-inkrementacji])
    instrukcja
  

  Parametry

  wyrażenie-wstępne 
  Wyrażenie (włącznie z wyrażeniami przypisania) lub deklaracja zmiennej. Zazwyczaj używane do zainicjalizowania zmiennej licznika. Wyrażenie to może opcjonalnie deklarować nowe zmienne za pomocą słowa kluczowego var. Zmienne te nie są lokalne dla pętli, inaczej mówiąc, mają one taki sam zasięg jak pętla for.
  warunek 
  Wyrażenie sprawdzane podczas każdego przejścia przez pętlę. Jeśli warunek jest prawdziwy, wykonywana jest instrukcja. Sprawdzenie warunku jest opcjonalne. Jeśli zostanie pominięte, warunek jest zawsze uznawany jako prawdziwy.
  wyrażenie-inkrementacji 
  Ogólnie używane do aktualizacji lub inkrementacji wartości zmiennej licznika.
  instrukcja 
  Instrukcja, wykonywana dopóki warunek oceniany jest jako prawdziwy. Aby wykonać większą ilość instrukcji wewnątrz pętli, użyj instrukcji block ({ ... }), aby pogrupować te instrukcje.

  Przykład

  Przykład: Zastosowanie for

  Następująca instrukcja for rozpoczyna się deklaracją zmiennej i oraz zainicjalizowaniem jej wartości początkowej 0. Instrukcja sprawdza kolejno czy wartość zmiennej i jest mniejsza od dziewięciu, wykonuje dwie następujące po sobie instrukcje oraz zwiększa o 1 wartość zmiennej i podczas każdego kolejnego przejścia przez pętlę.

  for (var i = 0; i < 9; i++) {
    n += i;
    myfunc(n);
  }
  

  Zobacz także

  while, do...while  Autorzy i etykiety dokumentu

  Contributors to this page: Ptak82, teoli, Diablownik, Kjj2, Mgjbot
  Ostatnia aktualizacja: teoli,