Apply your JS skills to key Mozilla projects as an MDN Fellow! http://mzl.la/MDNFellowship

mozilla
Wyniki wyszukiwania

  Operator in

   

  Podsumowanie

  Operator in zwraca wartość true (prawda), jeśli określona własność jest w określonym obiekcie.

  Operator
  Zaimplementowany w: JavaScript 1.4

  Składnia

  propNameOrNumber in objectName

  Parametry

  propNameOrNumber
  Łańcuch znaków lub wartość liczbowa reprezentujące nazwę własności lub indeks tablicy.
  objectName
  Nazwa obiektu.

  Opis

  Poniższe przykłady pokazują wybrane sposoby użycia operatora in.

  // Tablice
  trees=new Array("redwood","bay","cedar","oak","maple")
  0 in trees    // zwraca true
  3 in trees    // zwraca true
  6 in trees    // zwraca false
  "bay" in trees  // zwraca false (musisz określić numer indeksu, 
           // nie wartość w tym indeksie)
  "length" in trees // zwraca true (length jest własnością tablicy Array)
  
  // Obiekty predefiniowane 
  "PI" in Math     // zwraca true
  myString=new String("coral")
  "length" in myString // zwraca true
  
  // Custom objects
  mycar = {make:"Honda",model:"Accord",year:1998}
  "make" in mycar // zwraca true
  "model" in mycar // zwraca true
  

  Musisz określić obiekt z prawej strony operatora in. Na przykład: możesz określić łańcuch znaków stworzony za pomocą konstruktora String, ale nie możesz określić łańcucha znaków wprost.

  color1=new String("green")
  "length" in color1 // zwraca true
  color2="coral"
  "length" in color2 // generuje błąd (color nie jest obiektem typu String) 
  

  Zastosowanie in z usuniętymi lub niezdefiniowanymi własnościami

  Jeśli usuniesz własność za pomocą operatora delete, operator in zwróci wartość false (fałsz) dla tej własności.

  mycar = {make:"Honda",model:"Accord",year:1998}
  delete mycar.make
  "make" in mycar // zwraca false
  
  trees=new Array("redwood","bay","cedar","oak","maple")
  delete trees[3]
  3 in trees // zwraca false
  

  Jeśli ustalisz własność jako niezdefiniowaną, ale nie usuniesz jej, operator in zwróci wartość true (prawda) dla tej własności.

  mycar = {make:"Honda",model:"Accord",year:1998}
  mycar.make=undefined
  "make" in mycar // zwraca true
  
  trees=new Array("redwood","bay","cedar","oak","maple")
  trees[3]=undefined
  3 in trees // zwraca true
  

  Aby uzyskać dodatkowe informacje o zastosowaniu operatora in z usuniętymi elementami tablicy, zobacz delete.

  Autorzy i etykiety dokumentu

  Contributors to this page: Ptak82, teoli, Diablownik, Mgjbot
  Ostatnia aktualizacja: teoli,